Dopis otce Jana ke konci roku

„Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono.“ (Jak 4,15)

31. prosince 2021

 

Vážení a milí farníci,

na konci kalendářního roku vám chci napsat pár řádků. První důvod je ten, abych vám poděkoval. Za několik měsíců, co patřím do zdejší farnosti, jsem si mohl všimnout, že různé farní aktivity jsou možné díky obětavosti řady z vás. Chtěl bych za všechny dobrodince farnosti sloužit mši svatou zpravidla na první pátek v měsíci. Přijměte tuto formu modlitby jako poděkování za všechno, čím přispíváte k životu naší farnosti.

Dále bych rád věnoval pozornost Apoštolátu modlitby, o kterém papež František hovořil s jezuity žijícími v Mosambiku v září 2019. Tato aktivita provází službu papežů už více než 175 let. František je přesvědčený o důležitosti přímluvné modlitby, která je modlitbou odvážnou. Připomněl jak Abrahámovu přímluvnou modlitbu za Sodomu a Gomoru, tak Mojžíšovu za lid. Apoštolát modlitby chápe jako formu přímluvné modlitby a modlitbu za papeže a jeho úmysly vnímá jako něco zásadního. Hovoří o pokušení, které na něj doléhá, a o modlitbě lidu, která ho může vysvobodit, jak čteme ve Skutcích apoštolů. Když byl Petr uvězněn, církev se bez ustání za něj modlila. Jestliže se církev modlí za papeže, je to milost. A on neustále cítí potřebu prosit o almužnu modlitby, protože modlitba lidu ho podpírá.

Záměrně jsem uvedl tuto část rozhovoru s papežem, protože bych chtěl zařadit úmysly Apoštolátu modlitby do mešních přímluv. Apoštolátu modlitby se v poslední době říká Celosvětová síť modlitby s papežem. Každý měsíc jsou předkládány tři úmysly: všeobecný, evangelizační a národní. První dva jsou celosvětové, třetí předkládá k modlitbě Česká biskupská konference.

Rád bych vás také pozval na ekumenické bohoslužby, které budou ve středu 12. 1. v kostele Českobratrské církve evangelické a 19. 1. u sv. Kateřiny od 18.00 hodin.

Na konci dopisu je rozpis bohoslužeb ve filiálních kostelích. Možná by se někdo z vás do některého z nich rád podíval, ale neví, jak to udělat. V případě zájmu mohu vzít někoho s sebou autem.

Na přelomu roku nabízím stručné ohlédnutí. I když jsem v chrudimské farnosti od srpna, dovolím si ve stručném výčtu aktivit používat množné číslo, protože se týkají celé farnosti. Nejprve něco z pastoračních aktivit. Téměř celou první polovinu roku platila přísná epidemiologická opatření, která omezovala mj. také účast na mších, bylo možné se jich zúčastnit na základě rezervace, bohoslužby byly přenášeny on-line.

V této těžké době jsme se snažili, aby naše farní společenství zůstalo propojeno modlitbami a dalšími pastoračními aktivitami. Své modlitby jsme směřovali ke svatému Salvátoru, vystavovali jsme zázračný obraz, vzácné dědictví minulosti a připomínku toho, že i v dobách moru jej naši předci uctívali.

V době postní jsme každý týden mohli putovat k jednomu ze sedmi chrudimských křížů, pomodlit se tam a zanechat svoji stopu. Připojili jsme se k výzvě papeže Františka 24 hodin s Pánem a v měsíci květnu se 30 domovů naší farnosti přidalo k maratonu modlitby růžence, který jsme zakončili poutí k Panně Marii ke Třem Bubnům. Zapojili jsme se do Noci kostelů, úspěšnou novinkou tohoto ročníku byla Noc kostelů na kole, kdy jsme putovali po blízkých kostelích, kaplích či zvoničkách.

Na slavnost Nejsvětější Trojice otec biskup Kajnek udělil svátost biřmování 30 farníkům.

V neděli 20. června jsme se při Farním dnu ohlédli za 12 lety působení otce Jiřího v naší farnosti před jeho odchodem do Hradce Králové. Byla připravena prezentace s fotkami
a komentářem.

V červenci se ještě stihla část plánovaného cykloputování pro rodiny s dětmi.

Salvátorskou pouť jsem poprvé prožíval s vámi.

V září jsme jeli na první společnou pouť do Třebechovic, Chlumu a Nedělišť, do míst, která jsem v minulosti spravoval.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se opět podařilo přes léto otevřít pro veřejnost s průvodcovskou službou.

Na konci září jsme oslavili 500 let od vysvěcení kostela sv. Michaela bohoslužbou, přednáškou a koncertem.

Nadále finančně podporujeme dvě děti v rámci Adopce na dálku.

Schází se pastorační rada, vychází farní občasník Salvátor, na faře se setkávají, pokud to covidová situace dovolí, různé skupiny farnosti – mládež, maminky, farní evangelizační buňka, setkání nad Biblí, Net for God… 

V uplynulém roce bylo v naší farnosti třiadvacet lidí pokřtěno, jedenatřicet biřmováno, třiatřicet věřících přijalo pomazání nemocných, osm párů vstoupilo do církevního manželství
a s šestnácti farníky jsme se rozloučili při pohřebních obřadech.

A nyní přistupme k stavebním akcím. Se žádostí o dotaci z tzv. Norských fondů na opravu věží a západního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie jsme neuspěli. Další taková či podobná investiční příležitost se již asi nebude opakovat. Na financování nezbytného geodetického zaměření a zpracování projektové dokumentace k této žádosti jsme utratili 1,5 mil Kč. Půjčku na úhradu těchto nákladů jsme v tomto roce splatili.

V letošním roce jsme požádali o zařazení kostela sv. Kateřiny, který potřebuje komplexní opravu, do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Pro zařazení jsme museli nechat provést geodetické zaměření a stavebně-historický průzkum. Jeho náklad byl 114.950 Kč, částkou 50.000 Kč přispělo Město Chrudim. Pokračovalo restaurování oltáře sv. Kateřiny, celkový náklad 223.000 Kč, z MK 200.000 Kč. Probíhá také restaurování oltáře Panny Marie z kostela NPM, obrazu Svaté Rodiny a byl dokončen poslední ze série epitafů. V kostele v Kočí byl proveden nátěr jižní strany, střechy mostu a byly opraveny pilíře. Rozpočet byl 869.909 Kč, Ministerstvo kultury přispělo částkou 700.000 Kč, obec Kočí 30.000, Pardubický kraj 50.000. 

Na opravy a restaurování se snažíme čerpat prostředky z dotačních programů Ministerstva kultury, Pardubického kraje
i Města Chrudim – letos bylo celkem proinvestováno 1.726.934 Kč, náš vlastní podíl činil 276.609 Kč. Stále složitější je však dodržet všechny předepsané podmínky a obdržené dotace správně vyúčtovat.

Jako farnost nemáme žádné dluhy a nedoplatky.

Vstupujeme do nového roku, jsme rádi, že bohoslužby můžeme slavit bez větších omezení, i když s obnovením různých setkávání na faře včetně výuky náboženství zatím raději počkáme.

S důvěrou v Boží prozřetelnost přeji požehnaný celý rok

 

P. Jan Šlégr, farář

Rozpis bohoslužeb 2022