P. Josef Smola: Duch Svatý (kázání)

Evangelium: Jan, 15. kapitola, 26. a 27. verš, Jan, 16. kapitola, 12. až 15. verš (o příchodu Přímluvce)P. Josef Smola: „Shromáždění bratři a sestry. Dnešní promluva bude ze dvou částí. Chceme si alespoň kratičce připomenout tajemství přítomnosti Ducha Svatého v církvi, ale především máme naslouchat druhému listu k přípravě návštěvy svatého otce Benedikta.

Slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. Každou neděli vyznáváme Ducha Svatého, který z Otce a Syna vychází a promlouvá ústy proroků. Ve Starém zákoně se ještě výrazně nemluví o tom, že Duch Svatý je odlišný od Otce a Syna Jeho jako Božská Osoba. K tomuto tajemství se vrátíme za týden o slavnosti Nejsvětější Trojice. Ale působení Ducha, když se vyjadřuje ve Starém zákoně, znamená svrchovanost Boží.

Teprve Pán Ježíš mluví o Duchu Svatém jako o odlišném od Sebe a od Otce a přece s Otcem a Synem je jedno. Říká: »Pošlu vám Přímluvce, Ducha Pravdy...« – to se stalo padesátého dne od Jeho vzkříšení, desátého dne od Jeho nanebevstoupení o svátcích židovských letnic. Duch nám byl darován jako Ten, kdo nás uschopňuje, abychom mohli přijmout, co nám Otec skrze Svého Syna daroval.

Slyšeli jsme: »Jenom vlivem Ducha Svatého může někdo říci: Ježíš je Pán.« Bez přítomnosti Ducha Svatého bychom o Pánu Ježíši vůbec nepřemýšleli nebo bychom bez pomoci Ducha Svatého Ho nemohli uvažovat za Boha s Otcem a Synem. Viděli bychom v Něm historickou Osobu, jejíž význam sice třeba zazářil, ale dnes už nemá význam. Takto bychom smýšleli, kdybychom neměli dar Ducha Svatého.

Duch Svatý utváří církev. Ne že apoštolové se v určité době sami od sebe zvedli a začali zvěstovat Ježíše z Nazareta. Ale nejprve sami museli přijmout Ducha Svatého, aby mohli hlásat evangelium, které zvěstuje Ježíš Kristus už skrze začínající církev ve Svých apoštolech. Vždyť ještě po vzkříšení uvažovali o tom: »Pane, kdy obnovíš v Izraeli království?« Smýšleli ryze k pozemským hodnotám.

Duch Svatý působí nejenom čas od času, jako tomu bylo u proroků. Ale Duch Svatý nám je dán ve svátostech. Jen si vzpomeňme, že kněz při mši svaté vzývá Ducha Svatého, aby proměnil chléb a víno v Tělo a Krev Kristovu. Jak už jsem na začátku připomněl, Duch Svatý nám byl dán k odpuštění. To je trvalá, stálá přítomnost Ducha Svatého.“

(Ve druhé části navazovalo čtení Druhého pastýřského listu k přípravě návštěvy Svatého otce v České republice. Odkaz naleznete pod článkem.)(kázání P. Josefa Smoly, mše svatá na slavnost Seslání Ducha Svatého, Chrudim, neděle 31. května 2009)Poznámka: Kázání tentokrát nebylo zaznamenáno v příliš dobré kvalitě a tak je mírně zkráceno.