Zápis ze setkání pastorační rady – úterý 13. dubna 2010

PR se sešla ve složení: P. Jiří Heblt, P. Tomáš Kvasnička, P. Pavel Hájek, Josef Boháč, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Tomáš Pavlík, Petr Soukal, Marie Šmídková, Vojtěch Novotný, Soňa Vtípilová, Dana Zelená, Tomáš Židek

Omluven: Karel Sládek1. Přivítání a poděkování.

2. Akce, které proběhnou v měsíci dubnu: setkání ministrantů (17. dubna), výtvarná sobota (24. dubna), pouť ke svatému Jiří na Tři Bubny (25. dubna). Zajistit občerstvení pro poutníky – paní M. Šmídková.

3. Průvodcovská služba v kostele Nanebevzetí Panny Marie – zatím se nenašli vhodní kandidáti, zařadit do ohlášek v kostele.

4. Farní pouť k Panně Marii do Sopot 16. května 2010 – autobus zajistí M. Šmídková, organizace – T. Židek, občerstvení pro seniory – organizačně zajistí K. Fidlerová.

5. Noc kostelů 28. května 2010 – kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen od 17.00 do 24.00 hodin a kostel svatého Michaela od 19.00 do 23.00 hodin. Podrobné informace budou na webových stránkách farnosti. Nutno oslovit policii kvůli zvonění zvonů na začátku akce. Budou potřeba dobrovolníci – zajistí P. Soukal.

6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 23. května 2010 – slavnosti bude předcházet sobotní vigilie, obnova svátosti biřmování. Program bude upřesněn. Muzikantsky zajistí T. Židek.

7. Farní den 27. června 2010 – hlavním celebrantem P. Pavel Hájek. Bude potřeba zajistit lavičky (např. z Heřmanova Městce – Dr. Výborná) Začátek mše svaté bude posunut na pozdější čas. Program pro děti zajistí Hluboké koření a S. Vtípilová.

8. Salvátorská pouť – větší propagace, výstava v kostele (fotografie, tradice poutě,...), přednáška p. Panocha, možnost zaslat pozvánky farnostem, které v minulosti tradičně vykonávaly poutě do Chrudimi.

9. Festival křesťanské hudby 13. června 2010 Horní Újezd – vystoupí Hluboké koření a jiné skupiny.

10. Nástěnky v kostele – levou nástěnku využívá farnost, pravou charita. Informační tabule před kostelem (informace o kostele, historie obrazu, bohoslužby,...) – obrátit se na Městský úřad, památkáře – bude kontaktovat T. Židek.

11. Jarní úklid fary bude 1. května 2010 – potřeba vyhlásit v kostele.

12. Přednáška ČKA – Svatováclavská koruna – symbol českého státu – Andrej Šembera, úterý 20. dubna 2010 v 18.00 hodin v přednáškové síni Vodních zdrojů Chrudim.

J. Boháč – dávat informace o programu setkání pastorační rady na nástěnku v kostele týden dopředu, aby mohli ostatní farníci přednést svoje náměty a připomínky.

Další setkání PR 11. května 2010.
Zapsala K. Fidlerová