Večerní chvály u sv. Kateřiny

V rámci předprogramu salvátorské pouti se konal večer chval, který hudbou provázel Jan Růžička s rodinou. Jejich rodinnou kapelu tvořil výše zmiňovaný Jan – kytara, jeho manželka obsluhovala projektor s texty písní a dcery – baskytara a zpěv. Večerem slovem provázel Otec Jiří.

Při příchodu do kostela nás uvítal příjemně ztemnělý kostel, který byl osvětlován pouze plameny svíček, rozmístěných po celém prostoru. Střed tvořil oltář s obrazem Nejsvětějšího Salvátora. Nejprve zaznělo úvodní slovo otce Jiřího a poté již následovaly písně modlitby chval. Písně byly prokládány čteními z Nového Zákona, evangeliem a duchovními zamyšleními. Vrcholem celého modlitebního večera byly chvály a prosby jednotlivých farníků. V těchto chvílích jsme měli možnost zakusit opravdové farní společenství.

Poté jsme se všichni shromáždili okolo obrazu Nejsvětějšího Salvátora ke společné modlitbě Páně a závěrečnému požehnání. Vytvořila se tak pěkná atmosféra, že se nikdo neměl k odchodu. Hudebníci dali ještě přídavek a poté se s námi otec Jiří rozloučil. Toto modlitební setkání bylo ideální a originální duchovní přípravou na následující Salvátorskou pouť.