Biřmování – Letnice v naší farnosti

Sestoupení Ducha svatého na Ježíše ve chvíli křtu v Jordánu bylo znamením toho, že právě On je tím očekávaným Mesiášem, Synem Božím, kterého proroci zvěstovali ve Starém zákoně. Celý jeho život i jeho poslání bylo naplněno společenstvím a spoluprací s Duchem svatým, kterého mu Otec dával v plnosti. Tato plnost Ducha však nebyla pouze jeho výsadou, ale měla patřit celému mesiášskému lidu. Kristus přislíbil vylití Ducha a uskutečnil jej v den Letnic. Apoštolové posléze pokřtěným skrze vkládání rukou udíleli dar Ducha, aby tak milost Letnic zůstala trvalou (srv. Sk 8,17; 19,6).

Tuto neděli jsme měli neobyčejnou příležitost prožít s několika mladými lidmi „návrat“ do apoštolských počátků a být svědky konání Církve, kdy skrze nástupce apoštolů byl na biřmovance plně vylit Duch svatý, jako se tomu stalo kdysi apoštolům o Letnicích. Tento den dostali biřmovanci duchovní pečeť, Ducha moudrosti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznání a zbožnosti, Ducha Boží bázně. Bůh Otec je poznamenal svým znamením, Kristus Pán je utvrdil a vložil do jejich srdcí Ducha jako záruku.

Jsme vděční, že jsme tuto velkou událost mohli v naší farnosti prožít a můžeme spolu se sv. Janem volat:

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný! Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů! Kdo by nevzdával, Pane úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

(Zj 15, 34)

Přejeme našim biřmovancům, aby v síle Ducha svatého byli stále hlouběji zakořeněni do Božího synovství, pevněji spojeni s Kristem, dokonaleji připoutáni k poslání církve a dokázali být opravdovými svědky Kristovými, k čemuž byli „vyzbrojeni“. Proto, aby si naši noví „křesťansky dospělí“ uchovali to, co dostali, mysleme na ně ve svých modlitbách.

S vděčností děkujme také za to, že jsme mohli mezi sebou uvítat nástupce apoštolů, otce biskupa Mons. Jana Vokála.