Modlitební sponzoring kandidátů svátosti biřmování

Všemohoucí Bože,
Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tys dal ve křtu těmto služebníkům
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na ně svého Ducha Utěšitele:
dej jim ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň je duchem bázně před tebou.
Ať skrze svátost biřmování
obdrží plnost tvého svatého Ducha,
jsou Tvým Duchem pomazáni,
ať je potvrzeno jejich poslání.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.