Skupiny ve farnosti

Několik společenství působících ve farnosti se zabývá hudbou. Jsou to tyto skupiny:

Chrámový sbor
Chrámový sbor působí při kostele a přibližně jednou měsíčně zpívá při slavnostnějších příležitostech. Jeho zkoušky probíhaly jednou týdně vždy v úterý po mši svaté na faře. Má přes 20 členů. Chór vede regenschori Mgr. Tomáš Židek.

Salvátor
T. Židek je i iniciátorem a dirigentem smíšeného pěveckého sboru mladých Salvátor, který rovněž spolupracuje s chrudimským arciděkanstvím. Od svého vzniku kolem přelomu tisíciletí se zaměřuje nejen na tradiční duchovní skladby, ale třeba také na spirituály. Sboristů je kolem dvaceti.

Hluboké koření
Mládež ve farnosti založila již kolem roku 2002 hudební skupinu Hluboké koření, která v nástrojovém složení kytar, houslí, flétny a kláves doprovází především mše svaté pro děti. Její členové patří k nejaktivnějším farníkům.

Česká křesťanská akademie
V Chrudimi je činná i místní pobočka České křesťanské akademie, organizace, která přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice. Sdružuje občany, kteří chtějí tomuto rozvoji napomáhat a hlásí se k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti. V Chrudimi organizuje přednášky, které se konají v přednáškové síni Vodních zdrojů. O akcích, které proběhly v daném období, se pojednává v oddílu o spolupráci farnosti s městem. Pobočku vede MVDr. Josef Boháč.

Společenství nejen maminek
Společenství nejen maminek se schází k modlitbám a chválám pod patronací svaté Zdislavy jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek po mši svaté na faře.

Večeřadlo Panny Marie
Na modlitbu je zaměřeno i Večeřadlo Panny Marie, skupina, která vznikla asi před deseti lety. Setkává se pravidelně každou středu v 16.30 hod. Do podzimu 2009 probíhala setkání v rodinách, od té doby se schází na faře. Převzala program modliteb fatimského apoštolátu, který se modlí věřící na celém světě.

Společenství mládeže
Společenství mládeže se scházelo trochu nepravidelně podle situace na faře. Dnem setkání je pátek. Program sestává ze zamyšlení některého z kněží a potom aktivit, které si mladí sami přichystali (např. hry, film, ale také přemýšlení, povídání si a sdílení) Nakonec odevzdávají v modlitbě den do rukou Božích.

Společenství dětí
Obdobně se sdružují i děti od 1. do 6. třídy ve Společenství dětí. Setkávaly se jednou za 14 dní v pátek odpoledne na faře a vedla je Bětka Boháčová.