Křížová cesta

Úvodní modlitba
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Tvá křížová cesta se mi, Pane, může zdát jako dávno minulý příběh. Ty však křížovou cestu procházíš za každé mé provinění. Nauč mě čerpat ze síly kříže. Pomáhej mi pokorně přijmout každé zastavení, které mě potká. Chci ve Tvé těžké cestě nalézat poučení pro svůj život.První zastavení – Pán Ježíš je odsouzen na smrt
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Na nátlak lidí odsuzuje Pilát Ježíše. Posílá na smrt Mesiáše, který se ale ničím neprovinil.

Pane, omlouvám se Ti za všechny nepravosti, kterých se dopouštím. Vím, že jsi přišel na svět, abys mě i ostatní zachránil. Kvůli našim hříchům jsi sestoupil na Zem a prošel cestu kříže. Kdybych byl lepší a nekonal žádné zlé skutky, nemusel bys jít na smrt. Je to má vina! Prosím, Pane, odpusť mi. Chci se vyvarovat všech nepravostí, ale nejde mi to. A Ty mě přesto máš rád a trpíš za mě. Děkuji Ti, Pane.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Druhé zastavení – Pán Ježíš bere na Sebe kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Na Ježíšova ramena vkládají dřevěný kříž. Nejvyšší Král si na své poslední pozemské cestě musí donést mučící nástroj až na vrchol Golgoty. Tam, kde Ho čeká smrt.

Pane, vydáváš se na cestu kříže, abys nás vykoupil. Neřekl jsi, že se Ti nechce, že radši zůstaneš doma v pohodlí. Tak to dělám já, když po mě něco žádáš. Hledám výmluvy a odmítám vidět kříž. Tvá láska je nezměrná, když unese všechna lidská trápení. Já nejsem schopen překonat ani své malé bolesti. Schovávám se před nimi. Když mám pro druhého něco vytrpět, zavírám oči a bořím hlavu do písku. Ty však mlčky jdeš. Za to Ti, Pane, děkuji.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Třetí zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Bolestná cesta je nesmírně náročná. Znavený a zkrvavený Pán Ježíš poprvé klesá pod tíhou kříže. Pak ale vstává a pokračuje dál.

Pane, našich zlých skutků je tolik, že pod nimi padáš. Nevzdáváš se, ale jdeš dál. Putuješ k cíli, k našemu spasení. To já nezvládám. Neúspěch mě odrazuje od dalších činů. Hledám jeho příčiny, zlobím se a mračím na okolní svět. Ty nenadáváš, ani neříkáš, že už nemůžeš. Vstáváš a doufáš, že se polepším a odlehčím Tvým ramenům. Chci se o to snažit. Snad se polepším. Díky, Pane, že se nezastavuješ.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Čtvrté zastavení – Pán Ježíš potkává Svoji Matku
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

V zástupu přihlížejících nalézá Pán Ježíš Svoji maminku, Pannu Marii. Každá žena pláče, když vidí trpět své dítě. Maria ale ví, že její Syn podstupuje muka, aby nás ochránil od věčné smrti.

Pane, ani Svoji Maminku jsi neušetřil pohledu na Své zohyzděné tělo. V posledních chvílích před smrtí byla s Tebou. Prožívala velké bolesti, ale věděla, že to všechno konáš pro nás. Pomáhej mi, abych dokázal při svých blízcích stát i v nejtěžších okamžicích, ne jenom v radostné době. Kéž bych jim uměl, ale hlavně chtěl pomoct. Čas od času se i v mém životě objeví složitější situace. Chci v nich nacházet smysl a lépe je tak snášet. Prosím Tě, Pane, o pomoc. Děkuji za všechny blízké lidi.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Páté zastavení – Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Sil ubývá a cesta je stále ještě dlouhá. Z práce se vrací udřený Šimon, vojáci ho nutí nabídnout pomoc odsouzenému Ježíši. Šimonovi se nechce, ale nakonec poslechne.

Pane, cesta je dlouhá a Ty už ztrácíš síly. Ještě štěstí, že potkáváte Šimona z Kyrény. Přijímáš jeho pomoc. Stejně potřebné jako dávání je i dostávání. Někdy je těžké přijmout dar od druhého. Podobné je to i s radami. Přátelé mi chtějí pomoct, já však mezi nás stavím betonovou zeď a neposlouchám. Kéž se stanu vnímavějším k okolnímu světu. Když mi pošleš do cesty Šimona, kéž se z jeho ochotného činu raduji a děkuji za něj. Díky, Pane, za všechno krásné, co mi posíláš do cesty.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Šesté zastavení – Veronika podává Ježíšovi roušku
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš je vyčerpaný. Z čela se Mu řinou krůpěje krve. Veronika nabízí Kristu pomoc a podává mu roušku. Na oplátku za dobrý skutek se na tomto plátně objeví Ježíšův obličej.

Pane, ukazuješ, že nikdy nemám nic vzdávat. Že mám pomáhat osamělým a zbídačeným lidem. Ty sám jsi byl ten nejposlednější, ostatní se Ti smáli, plivali na Tebe a bili Tě. Veronika našla odvahu, aby Ti aspoň drobným gestem ulehčila nezměrná muka. Na ní jsi nám ukázal, že i sebemenší správný skutek je vždycky odměněn. Když se Veronika podívala na roušku, s níž Ti otřela tvář, spatřila na ní Tvůj obraz. Pane, prosím, obtiskni se i do mého srdce. Díky, že mě máš rád.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Sedmé zastavení – Pán Ježíš padá podruhé pod křížem
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Tíha kříže převýšila Ježíšovi poslední síly. Pán již podruhé padá pod těžkým křížem.

Pane, sliboval jsem Ti, že už nebudu hřešit. Chtěl jsem se polepšit, ale znovu jsem zklamal. Věřils mi, já Ti ale podrážel nohy. Poznal jsem, že nemohu dodržet slib, že budu konat jenom dobré činy. Jsem tak slabý! Jsem závislý na zlu a nemohu se dočista vyléčit. Je jen jediný Lékař, který mi může pomoct. Jsi to Ty, Bože. Musím se Ti ale ze všeho vyznat a litovat toho. Nabízíš mi rozhovor u svaté zpovědi. Dej mi, Pane, prosím sílu, abych vždy správně přiznal své zlé skutky. Pomáhej mi při přípravě ke svaté zpovědi. Díky, že mi nasloucháš a odpouštíš mi.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Osmé zastavení – Pán Ježíš potkává plačící ženy
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Zástup přihlížejících je velký. Ježíš mezi nimi spatřuje i naříkající jeruzalémské ženy. „Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi,“ říká jim Ježíš.

Pane, stejně jako ženy naříkám nad nespravedlností. Jsi odsouzen neprávem! Tak rád bych Pilátovo rozhodnutí změnil. Ty mě však vybízíš, abych se nad sebou zamyslel. Abych jen naoko neříkal, že mě Tvá bolest mrzí. Abych převzal soudcovu úlohu a zvolal: „Jsi volný, Ježíši.“ Tolikrát jsem si již řekl, že budu lepší, ale pak jsem zradil. Mám zapřemýšlet o svých činech. A plakat nad tím, že sloužím Ďáblu. Díky, Pane, že mě v pravý čas utěšuješ.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Deváté zastavení – Pán Ježíš padá potřetí pod křížem
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Cesta se zdá být nekonečná. Během náročné cesty klesá Velký Král potřetí pod křížem.

Pane, ukazuješ mi, že se nikdy nemám vzdávat. Že se mám pro druhé obětovat. Když to bude třeba, tak i do ohně skočit, anebo za ně podstoupit muka kříže. Jdeš a nezastavuješ se nad bolestí. Chceš zachránit všechny lidi, ne jenom hlouček svých nejbližších. Tak jako Ty to nesvedu, ale chci se pokusit rozdávat se pro druhé a dělat jim radost. Kéž v každém bližním vidím Tebe, svého nejlepšího Přítele. Díky, Pane, za věřící i nevěřící lidi a že máš každého rád.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Desáté zastavení – Vojáci losují o Ježíšovi šaty
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Strastiplná cesta dovedla Ježíše na vrchol Kalvárie. Zde je zbaven šatů, o které mezi sebou losují vojáci.

Pane, někdy se mi zdá, že jsem něco důležitého ztratil. Co ale můžeš říkat Ty? Nejdřív jsi byl odsouzen. Pak jsi bez reptání vzal kříž a šel s ním na Golgotu. Nezastavil ses, ani když jsi pod ním klesal. Utěšoval jsi Svoji Maminku i plačící ženy. Přijímal jsi pomoc od kolemjdoucího Šimona. Veronice ses odměnil za dobrý skutek. A teď ještě musíš snést losování o poslední věc, která Ti zbyla, o Své šaty. Když se mi něco nelíbí, kéž si vždycky vzpomenu, co jsi prožil. Díky za Tvou cestu kříže.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Jedenácté zastavení – Pán Ježíš je přibíjen na kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Vojáci probodají dlouhými hřeby Kristovy ruce a nohy, aby mohl být vztyčen kříž.

Pane, jak se často říkává, dnešním svět je mnohem horší než býval. Dřív byli lidé vstřícnější a dokázali si najít čas pro druhé. Ne vždy bylo dost jídla a věcí pro každého a lidé se snažili navzájem si pomáhat. Teď už to tak často nevidíme. V době počítačů, Internetu, mobilních telefonů a dalších vynálezů jsme omezováni a poutáni. „Závislosti“ – to je slovo, které dostatečně vystihuje naše období. Pane Ježíši, prosím Tě, ať se poutám jenom k Tobě a stojím na straně Pravdy. Hřeby, kterými jsi byl přibit, ať se ve mně stanou vírou, nadějí a láskou. Děkuji Ti za všechny pomoci.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Dvanácté zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Bylo kolem třetí hodiny, když se obloha zatáhla a Ježíš odešel z tohoto světa do Svého království.

Pane, Ty jsi Láska. Miluješ každého člověka, i když Tvoji lásku neopětuje. Dáváš, i když nedostáváš. Pro jednu zatoulanou ovečku jsi schopen opustit zbylých devětadevadesát a vypravit se složitou a trnitou cestou ji hledat. Tolik zázraků jsi vykonal, když jsi přijal lidské tělo. Ale ještě víc divů děláš z nebeského království. I ve svém životě jsem zažil několik fantastických a neočekávaných činů. Největší jsem dostal, když jsi před dvěma tisíci lety za mě a další lidi zemřel na kříži. Děkuji Ti, Bože, za to že jsi. A za to, že v Tebe věřím, že Tě znám. Díky...

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Třinácté zastavení – Ježíšovo tělo je vloženo do klína Panny Marie
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Vojáci sundali Ježíšovo mrtvé tělo z kříže a vložili ho Panně Marii na klín.

Pane, stejně jako v Betlémě si Tě i tentokrát mohla Panna Maria pochovat. Tehdy Tě vítala na světě, teď se s Tebou loučí. Celý život stála při Tobě. Neodmítla nabídku, aby se stala Maminkou Boha. Je první v zástupu svatých, kteří nám ukazují správnou cestu. Pane, pomáhej mi držet se blízko Tebe. Kéž Tě dokáži milovat a nečekat za to žádnou odměnu. Chci jít vždy s Tebou – stejně jako Panna Maria. Od Betléma až po Golgotu. Díky, Pane, za všechny svaté. Díky nim vím, že nejlepší smysl lidského bytí je hledat Pravdu. Tedy hledat Boha.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Čtrnácté zastavení – Pán Ježíš je uložen do hrobu
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.

Pilát svolil Josefu z Arimatie vložit Ježíše do hrobky. Protože se bál, aby ho apoštolové neodnesli, nechal hrob hlídat.

Pane, putování je u konce. Od narození směřuji k hrobu, a i Ty jsi musel zemřít. Děkuji, že ve smrti nic nekončí! Jinak by lidský život neměl žádný smysl. Žití by bylo absurdní. Slibuješ mi, že pokud půjdu na zemi s Tebou, s Bohem, nezapomeneš na mě. A až zemřu, pozveš mě do Svého království. Děkuji Ti za všechny překrásné skutky, které jsi vykonal.

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.Závěrečná modlitba
Tvá křížová cesta nekončí čtrnáctým zastavením. Děkuji Ti, že jsi slavně vstal z mrtvých. Děkuji, že vítězíš nad Zlem. Děkuji Ti, že se i já mohu vydat po křížové cestě a pokud vytrvám, spolu s Tebou se pak i radovat v nebeském království. Díky za všechno, Pane... Mám Tě rád.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Poznámka: Tuto křížovou cestu se modlili věřící v pátek 30. března 2007 v chrudimském arciděkanském kostele. Text vznikal v loňském půstu v rámci Postního seriálu. Letos byl jen mírně upraven a připraven pro společnou modlitbu v kostele.