Bohoslužby a možnost sv. přijímání v návaznosti na krizové opatření vlády platné od 22. 10. 2020

- Mše svaté pro veřejnost jsou zrušeny. P. Jiří bude sloužit mše svaté soukromě na vámi zadané intence.

- V pátek 23. 10. a v neděli 25. 10. nebude možný on-line přenos bohoslužeb z našeho kostela. Využijte možnost sledovat mše svaté prostřednictvím České televize nebo televize Noe. I nadále platí dispens diecézního biskupa od účasti na nedělní mši svaté. 

- Přistoupit ke svatému přijímání je možné v neděli, středu a pátek od 16 do 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie za přísných hygienických opatření. V tuto dobu je také možná svátost smíření. V kostele se prosím nezdržujte déle, než je nezbytně nutné.

- Kostel NPM bude otevřen k tiché adoraci ve čtvrtek a v neděli od 19:30 do 20:30 hodin.

- I nadále se dle výzvy našich biskupů modleme každý den ve 20 hodin růženec za ukončení pandemie.

- Sledujte aktuální informace na farních stránkách a na vývěsce v kostele.

V Chrudimi 23. 10. 2020