Poselství Urbi et Orbi: „Pán můj a Bůh můj!“

Benedikt XVI.: »„Přišel Ježíš. Stanul mezi nimi a řekl: Pokoj vám!“ (Jan 20, 19) Po těchto slovech se takřka vyhaslá víra v jejich duších znovu zažíhá. Apoštolé referují Tomášovi, který při tomto prvním setkání chyběl: „Ano, Pán splnil to, co předpověděl; opravdu vstal z mrtvých a my jsme Ho viděli a dotýkali se Jej!“ Tomáš však nadále pochybuje a podivuje se. Když Ježíš přijde podruhé po osmi dnech do Večeřadla znovu, řekne mu: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící!“ Odpověď apoštola je dojemným vyznáním víry: „Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20, 27-28)

„Pán můj a Bůh můj!“ Obnovme i my vyznání Tomášovy víry. Zvolil jsem k velikonočnímu blahopřání záměrně tato slova, neboť dnešní lidstvo očekává od křesťanů obnovené svědectví Kristova zmrtvýchvstání, potřebuje se s Ním setkat a moci Jej poznat jako pravého Boha a Člověka. Pokud v tomto apoštolovi můžeme nalézt pochybnosti a nejistoty tolika dnešních křesťanů, strach a zklamání nespočetných našich současníků, můžeme také spolu s ním opětovně a s obnoveným přesvědčením nalézt víru v Krista, který zemřel a vstal z mrtvých pro nás. Tato víra, kterou během staletí předávají nástupci Apoštolů, pokračuje, protože vzkříšený Pán už neumírá. Žije v Církvi a pevně ji vede k naplnění Svého věčného plánu spásy.«Poznámka: Uvedený text je úryvkem z velikonočního poselství papeže Benedikta XVI., které pronesl ve Vatikánu v neděli 8. dubna 2007. Celou promluvu naleznete ve článku na stránkách Rádia Vaticana, odkud jsme i my čerpali. Myšlenku z předchozího vánočního požehnání Městu a světu jsme vybrali zde.