NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

(modlí se od Velkého pátku do neděle Božího Milosrdenství)

1. den - Modleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníky.

Nejmilosrdnější Ježíši, Tvou největší vlastností je smilování a odpuštění. Nehleď na naše hříchy, ale na naši důvěru, kterou máme ve Tvou nekonečnou dobrotu. Vezmi nás všechny pod ochranu svého nejslitovnějšího Srdce a nezapuď z něj nikoho na věky. Prosíme Tě o to pro lásku, jež Tě spojuje s Otcem a Duchem svatým v jednotě Nejsvětější a nepochopitelně Trojice.

Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na celé lidstvo, především na ubohé hříšníky, jejichž jedinou nadějí je nejmilosrdnější srdce syna Tvého, Pána našeho, Ježíše Krista. Pro jeho bolestné utrpení ukaž nám své milosrdenství, abychom na věky chválili Tvou všemohoucnost. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.

 

2. den - Modleme se za kněze a řeholníky, skrze něž stéká Boží milosrdenství na lidstvo.

Nejmilosrdnější Ježíši, původce všeho dobra, rozmnož dary milostí v duších kněží, řeholníků a řeholnic, aby hodně a s užitkem plnili své povinnosti na Tvé vinici, povzbuzujíce všechny slovem a příkladem k opravdové úctě Milosrdenství Božího.

Věčný Otče, shlédni okem Milosrdenství na zástup dělníků své vinice - na duše kněží, řeholníků a řeholnic, kteří jsou předmětem zvláštní lásky Tvého Syna, Pána našeho, Ježíše Krista. Obdař je mocí svého požehnání a uděl jim své světlo, aby řádně vedli věřící cestou ke spasení a aby jim zprostředkovali Tvé milosrdenství. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.

 

3. den - Modleme se za všechny věrné křesťany.

Nejmilostivější Ježíši, Ty daruješ bohatě všem lidem milosti z pokladu Božího milosrdenství. Vezmi všechny věrné křesťany pod ochranu svého Nejmilosrdnějšího Srdce a nezapuď nás z Něj na věky. Prosíme Tě o to pro lásku, jež Tě spojuje s Otcem a Duchem svatým v jednotě Nejsvětější a neobsáhlé Trojice.

Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na věrné duše, jako milé dědictví svého Syna 

a pro Jeho bolestné utrpení uděl jim své požehnání a zahrň je svou ustavičnou péčí. Učiň, aby nikdy neztratily Tvou lásku a poklad svaté víry, nýbrž aby se všemi sbory andělů a svatých oslavovaly Tvé nekonečné Milosrdenství po celou věčnost. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.

4. den - Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží Milosrdenství.

Nejmilostivější Ježíši, jenž jsi Světlem světa, přijmi do ochrany svého Nejslitovnějšího Srdce duše pohanů a nevěřících, kteří Tě ještě neznají. Kéž je osvítí paprsky Tvého Milosrdenství, aby s námi velebili divy Tvého Milosrdenství na věky.

Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na duše pohanů a nevěřících, kteří ještě neznají nejslitovnější Srdce Tvého Syna a Pána našeho Ježíše Krista. Přitáhni je ke světlu evangelia, aby pochopili, jak velkým štěstím je Tebe milovat a oslavovat Tvé milosrdenství. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.

 

5. den - Modleme se za bloudící ve víře.

Nejmilosrdnější Ježíši, Ty jsi dobro samo a neodpíráš světlo těm, kteří Tě o ně pokorně prosí. Přijmi do ochrany svého přemilosrdného Srdce duše bloudících ve víře. přitáhni je svým světlem k jednotě s Církví, aby spolu s námi velebili velikost Tvého Milosrdenství na věky.

Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na duše bloudících a nehleď na jejich zatvrzelost, i když zneužitím Tvých milostí ztratili tento poklad a tvrdošíjně trvají ve svých bludech, ale rozpomeň se na lásku svého Syna a na Jeho hořké utrpení, před nímž Tě vroucně prosil: "Aby všichni jedno byli." Učiň, aby tyto duše co nejdříve se vrátily k blažené jednotě a spolu s námi oslavovaly Tvé Milosrdenství na věky. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.

 

6. den - Modleme se za malé děti a duše, jež se jim podobají.

Nejmilostivější Ježíši, Tys řekl: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem." Vezmi do ochrany svého přemilosrdného Srdce duše malých dětí a také těch, kteří podle jejich vzoru se stali tichými a pokornými, že mocně dojímají nebe jako mocně vonící květy před trůnem nebeského Otce. Učiň, aby tyto duše ustavičně zůstávaly ve Tvém Srdci a neustále velebily Milosrdenství Boží.

Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na malé děti a na všechny tiché a pokorné duše, které se staly nejvíce podobnými Tvému milovanému Synu a vůní svých ctností se povznášejí, Otče milosrdenství, ke stupni Tvého trůnu. Prosíme Tě, pro lásku k těmto duším a pro zalíbení, jaké v nich nacházíš, žehnej nám i celému světu, abychom po celou věčnost vzdávali čest Tvému Milosrdenství. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.

 

7. den - Modleme se za ty, kteří uctívají Boží Milosrdenství a šíří v ně důvěru, a tím se stávají živým obrazem přemilosrdného Srdce Ježíšova.

Nejmilosrdnější Ježíši, Tvé soucitné Srdce je láska sama. Vezmi pod ochranu svého Srdce duše zvláště oddané úctě Božího Milosrdenství, oslavující jeho velikost, ty duše, jejichž skutečná síla pochází od samého Boha, a které touží se sdělit s Tebou a spolu s Tebou nést na svých slabých ramenou - uprostřed námah a protivenství - přemíru utrpení za celé lidstvo. Rač je zahrnovat stále větším Milosrdenstvím a posiluj je milostí, statečností, trpělivostí a vytrvalostí.

Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na duše těch, kteří se zvláštní horlivostí oslavují a uctívají Tvé bezedné Milosrdenství, jejichž ústa přetékají chvalozpěvy ke cti Tvé a jejichž ruce jsou plné skutků milosrdenství. prosíme Tě, ukaž těmto duším stále větší své Milosrdenství pro jejich důvěru, kterou v Tebe skládají a chraň je jako svou vlastní čest, zvláště v hodinu smrti. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.

 

8. den - Modleme se za duše v očistci, aby proudy Krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení, jímž splácejí dluhy své viny Boží Spravedlnosti.

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný Váš nebeský Otec!" Přijmi pod ochranu svého přemilosrdného Srdce duše v očistci, které splácejí Boží spravedlnosti své dluhy. Kéž proudy Krve a Vody, tryskající z Tvého Božského Srdce uhasí očistcové plameny, aby i tam byla velebena síla Tvého Milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na ubohé duše v očistci a pro bolestné utrpení našeho Spasitele a pro hořkost, jež naplňovala v oněch hodinách Jeho Nejsvětější Srdce, ukaž své Milosrdenství těm, kdož nyní stojí pod Tvým spravedlivým pohledem. Prosíme Tě, abys milostivě pohlédl na tyto duše, jen pro rány svého nejmilejšího Syna a Pána našeho Ježíše Krista, jehož Milosrdenství převyšuje Spravedlnost. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.


9. den - Modleme se za vlažné duše, jež byly příčinou strašných bolestí Krista Pána v Getsemanech.

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobrota sama, přijmi pod ochranu svého přemilosrdného Srdce všechny vlažné duše, které - jako hnilobou smrti - naplňovaly Tě bolestnými pocity odporu a protivenství v Getsemanech. Ponoř tyto duše do ohně své čisté lásky a roztav jejich ledový chlad, aby se tam zapalovaly vždy větším žárem horlivostí a ustavičně velebily Tvé nesmírné Milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na vlažné duše, jež kdysi v Getsemanech vynutily bolestný vzdech z nejslitovnějšího Srdce Tvého Syna: "Ať odejde ode mne tento kalich..." prosíme Tě pro hořké utrpení Tvého nejmilejšího Syna a Pána našeho Ježíše Krista i pro Jeho tříhodinový smrtelný zápas na kříži, rozohni je novou horlivostí ke tvé cti. Vlej do jejich srdcí pravou lásku, aby jí oživeny konaly skutky Milosrdenství zde na zemi a velebily Tvé Milosrdenství na věky. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství.

 

**************************************************************************

Korunka k Božímu Milosrdenství

(Modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:

Otče náš, Zdrávas, Maria, Věřím v Boha,

Na zrnkách Otčenáše: (1x): Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Na zrnkách Zdrávasu (10x): Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Na zakončení (3x): Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

**************************************************************************

CHVÁLA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

http://img.signaly.cz/upload/2/a/160225c68a5cf8d58560be294855bf/1.jpg

Milosrdenství Boží, pramenící z lůna Otce - důvěřuji ti 

Milosrdenství Boží, největší Boží vlastnosti -

Milosrdenství Boží, nepochopitelné tajemství -

Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice -

Milosrdenství Boží, nedostižné lidským ani andělským rozumem -

Milosrdenství Boží, které nás voláš z nicoty k bytí -

Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí -

Milosrdenství Boží, přesahující nebesa -

Milosrdenství Boží, zdroji divů a zázraků -

Milosrdenství Boží, zahrnující celý vesmír -

Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova -

Milosrdenství Boží, které vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce -

Milosrdenství Boží, skryté v Ježíšově Srdci pro nás a zvláště pro hříšníky -

Milosrdenství Boží, nevyzpytatelné v ustanovení Eucharistie -

Milosrdenství Boží, v ustanovení svaté Církve -

Milosrdenství Boží, ve svátosti křtu svatého -

Milosrdenství Boží, které nás ospravedlňuje skrze Ježíše Krista -

Milosrdenství Boží, které nás provází celý život -

Milosrdenství Boží, které nás zaplavuje zvláště v hodině smrti -

Milosrdenství Boží, které nás obdařuje věčným životem -

Milosrdenství Boží, které nás chrání před pekelným ohněm -

Milosrdenství Boží, obracející zatvrzelé hříšníky -

Milosrdenství Boží, úžase andělů a vytržení světců -

Milosrdenství Boží, které nás pozvedá v každé nouzi -

Milosrdenství Boží, zdroji našeho štěstí a radosti -

Milosrdenství Boží, koruno všech Božích skutků -

Milosrdenství Boží, v němž jsme všichni ponořeni -

Milosrdenství Boží, sladký pokoji ztrápených srdcí -

Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufalých duší -

Milosrdenství Boží, odpočinku a pokoji uprostřed trýzní -

Milosrdenství Boží, rozkoši a vytržení svatých duší -

Milosrdenství Boží, probouzející naději v každé beznaději - důvěřuji ti.

 

Ó KRVI A VODO, KTERÁ JSI VYTRYSKLA ZE SRDCE JEŽÍŠOVA 

JAKO ZDROJ MILOSRDENSTVÍ PRO NÁS - DŮVĚŘUJI TI.