Dopis otce Jana - 7. 11. 2021

„Jedna chudá vdova dala dvě drobné mince.“ srov. Mk 12,42

 

7. listopadu 2021

Vážení a milí farníci,

od začátku října se častěji setkáváme se slovem synoda a papež František vybízí každého z nás, aby se zapojil do synody, která má název „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání“. Rád bych nabídl několik podnětů k tomuto pozvání.

Začal bych vzpomínkou na Piera Mariniho, ceremonáře papežských bohoslužeb za pontifikátu sv. Jana Pavla II., který před patnácti lety přednášel na Papežském liturgickém institutu v Římě o liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Mimo jiné se zmínil i o tom, že koncil přinesl hlubší sebereflexi církve co do její podstaty i co do jejího vztahu k okolnímu světu. Položil pak řečnickou otázku, jestli uspořádání vatikánských úřadů, které se utvořilo na základě Tridentského koncilu, odpovídá i současnému sebepojetí církve.

Každému konkláve předcházejí shromáždění kardinálů, při kterých mimo jiné zaznívají krátké zprávy o situaci církve v různých koutech světa stylem „budoucí papež by měl vědět, že v té a té zemi či oblasti se děje to a to a je potřeba řešit ty a ty věci.“ Nutnost reformy římské kurie se v těchto sděleních také objevovala. Není žádným tajemstvím, že na reformě římské kurie papež pracuje a že zřizování nových úřadů je odpovědí na výzvy současného světa. Za všechny bych zmínil Dikasterium pro laiky, rodinu a život, které bylo ustanoveno v srpnu 2016.

Jeden z důvodů, kvůli kterému si papeže Františka velice vážím, je jeho vnímavost vůči tajemství církve. Mám stále v živé paměti slova, která řekl v prvním proslovu krátce po svém zvolení: „úkolem konkláve je dát římské církvi biskupa“.

Synoda, do které se podle papežova přání má zapojit každá farnost a každý věřící, ukazuje, jakou církev si papež představuje. Vychází z toho, že každý pokřtěný je obdarovaný Duchem svatým a zároveň poslaný, aby svědčil o Boží lásce. Je to úkol každého křesťana jako jednotlivce, ale zároveň je to úkol celé církve a týká se i jednotlivých diecézí a farností.

Cesta, na kterou nás papež zve, je možná pouze tehdy, když v modlitbě budeme vytrvale prosit o Ducha svatého a když budeme s vírou naslouchat Písmu. Možná, že pro někoho z vás je tato modlitba a četba Písma dlouhodobě samozřejmou součástí života. To nové, k čemu papež vybízí, spočívá v tom, abychom se modlili a naslouchali Písmu společně.

V pozvání na synodální cestu vidím starost papeže Františka nejen o církev ale i o současný svět. Je tolik lidí, kterým by poselství o Pánu Ježíši mohlo proměnit život, a na nás je, abychom se svého úkolu co nejlépe zhostili.

V encyklice o bratrství a sociálním přátelství Fratelli tutti totiž papež píše: „pandemie nemoci covid-19 odhalila naše falešné jistoty. Vedle různých způsobů, kterými jednotlivé země na krizi reagovaly, se ukázala zcela zjevně jejich neschopnost postupovat společně. Při vší naší hyperkonektivitě jsme byli svědky fragmentace, která jen ztěžovala řešení problémů, jež nás všechny postihly. Každý, kdo si myslí, že jediné, co se máme naučit, je pouze vylepšit to, co jsme dělali dosud, nebo zdokonalit už existující systémy a normy, popírá realitu“ (Fratelli tutti, č. 7).

Při nedávné generální audienci papež hovořil o ovoci Ducha a mimo jiné zmínil, že „také dnes ještě mnozí nejprve vyhledávají náboženské jistoty spíše než živého a pravého Boha, soustředí se na obřady a přikázání namísto toho, aby celou svou bytostí objali láskyplného Boha.“

K synodě jsou připraveny různé materiály. V kostele si můžete vzít letáček, který nabízí základní informace, a také kartičku s modlitbou za synodu. Na stránkách biskupství je v aktualitách odkaz na synodu, kde najdete další dokumenty – rád bych doporučil např. ten přípravný dokument, který ukazuje synodalitu jako charakteristickou pro církev a nabízí zajímavý výklad několika biblických úryvků. Papežovu promluvu z výše uvedené generální audience najdete na našem farním webu.

Přijměte tento dopis jako pozvání k tomu, abyste vy sami věnovali papežovu přání patřičnou pozornost. K synodě se určitě vícekrát vrátíme např. v připravovaném čísle farního občasníku, při jednání pastorační rady a při nedělních bohoslužbách.

Osobně jsem za tuto papežovu výzvu velice rád, protože je šancí k určité formě „revize“ života z víry na rovině osobní i farní a může nám pomoci v našem obrácení, což je jediná správná cesta, po které můžeme následovat svého Pána.

S přáním Pánova požehnání

P. Jan Šlégr, farář