Velikonoční bohoslužby

ZELENÝ ČTVRTEK - památka Večeře Páně, při které Pán Ježíš ustanovil Eucharistii a svátost kněžství. 

Zde v kostele NPM bude mše sv. v 18:00 hodin na poděkování za dar kněžství a eucharistie s obřadem mytí nohou a společným svatým přijímáním. Při mši sv. se při Gloria rozezní zvony a varhany, které umlknou až do sobotní vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Po mši svaté se připomíná zahrada Getsemanská - bude krátká společná adorace. Poté bude zde v kostele možnost soukromé tiché adorace - prodlévání s Ježíšem v Getsemanech až do 21 hodin.

Pokladničky postní almužny přineste jako svůj dar v obětním průvodu k oltáři.

Nácvik ministrantů na bohoslužby bude od 16:30 hodin.

    

VELKÝ PÁTEK - památný den smrti Pána Ježíše na Kříži, den přísného postu – půst od masa i půst újmy. 

V 8:00 v kostele budou zpívané ranní chvály.

Od 8:30 nácvik ministrantů na obřady.

Ve 12 hodin bude zde v kostele křížová cesta. 

Velkopáteční obřady začnou v 15 hodin - liturgie slova - Pašije podle Jana - uctívání kříže a svaté přijímání. 

Po obřadech bude možná soukromá modlitba u Božího hrobu zde v kostele do 18 hodin.

 

BÍLÁ SOBOTA

 V 8:00 v kostele budou zpívané ranní chvály.

 Od 8:30 nácvik ministrantů na večerní vigilii.

Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena v Božím hrobě od 9:30 do 18 hodin. Prosím, zapisujte se na stráž u Božího hrobu na připravený list.

Ve 20:00 začnou před kostelem obřady Velikonoční vigilie, tato bohoslužba je největší slavností celého roku. Posvětíme oheň a velikonoční svíci, chvalozpěv Exultet - posvěcení křestní vody – obnovíme křestní slib, mše sv. je s nedělní platností.  Při Gloria opět zvoní zvony a hrají varhany. 

Po mši svaté jste zváni k agapé na faru. Prosíme, přineste něco na stůl slaného či sladkého a víno k přípitku.

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 NPM v 8:30 – Za farnost.  

Vejvanovice v 10:30 – Mše svatá.  

Sv. Kateřina v 18:00 – Za Boží ochranu pro rodiny Lacinovu, Šmídovu a Novotných.

Žehnání pokrmů po každé mši svaté.

V pondělí mše svatá v kostele NPM v 8:30 hodin.