Poselství Urbi et Orbi: Ať se Světlo šíří...

Benedikt XVI.: »Drazí bratři a sestry! ...

Půlnoční eucharistickou liturgii zahajuje právě tento zpěv: „Dnes z nebe sestoupil pravý pokoj.“ (vstupní antifona) Jedině „velké“ světlo, které zazářilo v Kristu, může dát lidem „pravý“ pokoj. Proto je každá generace volána, aby jej přijala, aby přijala Boha, který se v Betlémě stal jedním z nás.

Toto jsou Vánoce! Historická událost a tajemství lásky, které více než dva tisíce let interpelují muže i ženy všech dob a všech míst. Je to posvěcený den, ve kterém zazářilo „veliké světlo“ Krista, nositele pokoje! Nepochybně je k jeho uznání a přijetí zapotřebí víry, je zapotřebí pokory. Pokory Marie, která uvěřila slovu Páně, a jako první se klaněla Plodu života svého, položenému v jeslích, pokory Josefa, člověka spravedlivého, který měl odvahu víry a raději poslechnul Boha, místo aby bránil vlastní pověst; pokory pastýřů, chudých a anonymních pastýřů, kteří přijali zvěst nebeského posla a rychle pospíchali do jeskyně, kde nalezli právě narozené dítě a plni úžasu se mu klaněli a chválili Boha (srov. Lk 2, 15-20). Nepatrní, chudí v duchu jsou odedávna protagonisty dějin Božích, neúnavnými tvůrci jeho Království spravedlnosti, lásky a pokoje.

...

„Pojďte a klaňte se všichni Pánu.“ S Marií, Josefem a pastýři, s mudrci a řadou nesčetných nepatrných ctitelů novorozeného Dítěte, kteří v průběhu věků přijali tajemství Vánoc, také my, bratři a sestry všech kontinentů, dovolme světlu tohoto dne, aby se rozšířilo všude, vstoupilo do našich srdcí, rozzářilo a rozehřálo naše domy, přineslo klid a naději do našich měst a dalo světu mír. To je mé přání vám, kteří mne slyšíte. Přání, které se stává pokornou a důvěřivou modlitbou k Dítěti Ježíši, aby jeho světlo zažehnalo každou temnotu z vašich životů a naplnilo vás láskou a pokojem. Pán, který v Kristu rozzářil tvář svého milosrdenství, kéž vás nasytí svým štěstím a učiní vás posly své dobroty. Šťastné Vánoce vám všem!«Poznámka: Tento text byl vybrán z poselství papeže Benedikta XVI., které připravil pro svátek Narození Páně ve Vatikánu na úterý 25. prosince 2007. Celý text Urbi et Orbi objevíte na stránkách Rádia Vaticana, odkud jsme ho i my vybrali. Výtah z předchozího papežova velikonočního poselství uvádíme zde a na vánoční zamyšlení klikněte sem.