Křížová cesta trochu jinak

1.zastavení – Ježíš odsouzen na smrt
Pilát jim řekl: „Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?“
Všichni volali: „Ukřižovat!“
(Mt 27,22)

2.zastavení – Ježíš přijímá kříž
Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.
(Jan 19,16)

3.zastavení – Ježíš poprvé padá
Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.
(Jan19,17)

4.zastavení – Ježíš potkává svou matku
„Proč o tom smýšlíte tak zle?“
(Mt 9,4)

5.zastavení – Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž
Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž.
(Mt 27,32)

6.zastavení – Veronika podává Ježíši roušku
„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem.“
(Mt 10,32)

7.zastavení – Ježíš podruhé padá
Kolemjdoucí ho uráželi a potřásali hlavou.
(Mt 27,39)

8.zastavení – Ježíš potkává plačící ženy
Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.
(Luk 23,27)

9.zastavení – Ježíš potřetí padá
Spoléhal na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj.
(Mt 27,43)

10.zastavení – Ježíš svlečen ze šatů
Řekli si mezi sebou: „Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude!“
To proto, aby se naplnilo Písmo: ,Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali losâ€?
(Jan 19,24)

11.zastavení – Ježíš ukřižován
To všechno se však stalo, aby se splnilo , co napsali proroci.
(Mt 26,56)


12.zastavení – Ježíš umírá na kříži
Když Ježíš okusil octa, řekl. „Dokonáno jest.“
A nakloniv hlavu skonal.
(Jan 19,30)


13.zastavení  – Ježíš vložen matce na klín
U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
(Jan 19,25)

14.zastavení – Ježíš uložen do hrobu
Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil jej do svého nového hrobu.
(Mt 27,59)