Společná Křížová cesta

Úvodní modlitba
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Pane Ježíši, chceme se s Tebou vydat na křížovou cestu. Dopřej nám, abychom Ti dokázali naslouchat, když k nám hovoříš. Amen.

První zastavení – Ježíš odsouzen na smrt
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane Ježíši, pro Tebe to musela být nesmírná potupa a taky bolest. Mohl jsi udělat jakýkoli zázrak a všichni by v Tebe uvěřili. Ale Ty jsi byl zticha a všechno jsi za nás vytrpěl. My jsme Ti moc vděční, ale někdy Ti za to ani neumíme poděkovat ani Ti říct, že Tě máme rádi. Prosíme, odpusť nám naše slabosti a hříchy a dej nám sílu se polepšit. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Druhé zastavení – Ježíš přijímá kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane, víš, že jsi nevinný, a přece na sebe bereš těžký kříž. Nikdo se za Tebe nepostavil, Tví nejbližší se skryli. I  před námi jsou překážky, zkoušky nebo náročné úkoly. Často je ale odkládáme nebo se bojíme je přijmout. Chceme pohodový život bez problémů. Ty nás ale právě na těchto situacích zkoušíš a přibližuješ nás k Sobě. Prosíme, ať si to uvědomujeme a nesnáze přijímáme s vědomím, že Ty jsi s námi. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Třetí zastavení – Ježíš poprvé klesá pod křížem
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane Ježíši, bez řečí, hněvu z nespravedlnosti, bez nadávek jsi přijal kříž. Čeká Tě cesta přes jeruzalémské ulice. Ulice plné lidí. Tvé tělo je zesláblé stresem a úzkostí za posledních 48 hodin. Bičování, žízeň, hlad... Jdeš dál. Dotěrní lidé se smějí Tvému zevnějšku. Za jejich posměchu poprvé padáš na kamenitou cestu do prachu k nohám Svých mučitelů. Je konec? Ne, jdeš dál... Díky! Pane Ježíši, posiluj nás, ať přes své pády dojdeme spásy a dáváme svým životem dobrý příklad druhým. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Čtvrté zastavení – Ježíš potkává Svou Matku
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
„Kdo Mě milovali, Moji druzi, odtáhli se pro Mou ránu, Moji nejbližší opodál stojí.“ (Žalmy 38, 12) Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Páté zastavení – Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane, Ty víš, jak si často stěžujeme na svá trápení a prosíme Tě o pomoc. Neodmítáš nás, přestože Tobě samému Šimon ani jiní pomoci nechtěli. Ty se od nás neodvracíš a s naším křížem nás s láskou podpíráš. Díky Ti, Pane, za Tvou každodenní pomoc v boji se zlem, ale i se sebou samým. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Šesté zastavení – Veronika podává Ježíšovi roušku
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvou nepředstavitelnou pokoru. Ačkoliv jsi Bůh, ponížil ses, přijal lidské tělo a pro naše spasení šel na smrt. Ani v nejtěžších chvílích jsi nepřestal rozdávat kolem Sebe lásku. Uč nás, abychom také my byli pro své okolí světlem a na každý skutek dokázali vděčně odpovídat. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Sedmé zastavení – Ježíš podruhé padá pod křížem
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane, spadl jsi podruhé, a přece jsi znovu vstal. Poznal jsi na vlastní kůži, jak bolí zvláště opětovný pád a jak těžké je znovu vstát. A přece jsi mlčel a šel za nás dál. Díky, Pane, za každou pomoc při mém pádu do hříchu. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Osmé zastavení – Ježíš potkává plačící ženy
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane Ježíši, plačící ženy Tě vidí a litují Tě. Ale nejdou s Tebou Tvou křížovou cestu, vracejí se ke svým záležitostem, starostem a problémům. Pane Ježíši, prosíme, dej nám vytrvalost, abychom stále šli za Tebou nejen část Tvé cesty, ale došli jsme až do Tvého království. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Deváté zastavení – Ježíš potřetí klesá s křížem
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“ (Židům 10, 36) Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Desáté zastavení – Ježíš je svlečen ze šatů
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane, vzali Ti i to poslední, co jsi měl. Šaty. Posmívali se Ti a losovali o Tvůj oděv. Dej nám pokorné a čisté srdce, které nereptá, ale přijímá nečekané situace s nadějí a vírou. Pomáhej nám, ať se dokážeme ubránit světským pokušením a žijeme naplno pro Tebe. Ať se nikdy nemusíme stydět za to, co říkáme. Dávej nám sílu, ať ve svátosti smíření vyznáme vždy všechno. Ať nejsme sobci, kteří se dívají jen na sebe. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Jedenácté zastavení – Ježíš je přibíjen na kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Je to nejvlastnější a nejpůsobivější tvář Boží lásky. Vtělený Bůh, ponořený do moře bolesti. Slabost a ponížení, potupa, zničení – to je jméno toho, co Bůh pro nás vykonal – jméno Boží lásky. „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1. Korintským 10, 13) Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Dvanácté zastavení – Ježíš umírá na kříži
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
„Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ (1. Korintským 15, 22) Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Třinácté zastavení – Ježíš je vložen do klína Panny Marie
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane Ježíši, kolik času věnujeme svým koníčkům. Jak rádi trávíme své volno s přáteli. Tu a tam darujeme kus ze sebe pro dobré účely. Na naše nejbližší nám ale chvíle nezbývají. Chceme se vydat po Tvém příkladu, kdy jsi i ve svém bolestném okamžiku na kříži myslel na Svou rodinu a Pannu Marii, Svoji maminku, odevzdal Svému učedníkovi. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Čtrnácté zastavení – Ježíš je uložen do hrobu
Klaníme se Ti, Pane Ježíš Kriste, a děkujeme Ti, – neboť Svým křížem jsi vykoupil svět.
Pane Ježíši, Ty jsi tu dlouhou cestu na Golgotu vytrpěl k nám z lásky. Udělal jsi to pro nás rád. Všechno ponížení a bolest jsi vytrpěl za hříchy celého světa. Teď jsi už u konce, ukládají Tvé tělo do hrobu. Statečný Josef z Arimatie požádal o Tvé tělo a také nabídl svůj hrob. Děkujeme Ti, Pane, za vše, co jsi pro nás udělal a stále děláš. Máme Tě rádi. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, – smiluj se nad námi.

Závěrečná modlitba
Teď, ve chvíli ticha, Ti chce každý z nás osobně poděkovat za Tvou oběť. Amen.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.(Poznámka. Křížovou cestu je možné si stáhnout v  pdf-verzi.)