Litanie loretánská

Pane, smiluj se a dodej nám pevnou víru v Tebe.
Kriste, smiluj se a nauč nás důvěřovat v Dobro.
Pane, smiluj se a pomoz, abychom Ti dokázali vracet Tvou lásku.

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme, že jsi stvořil svět a počítáš s každým z nás.
Bože Synu, Vykupiteli světa, děkujeme, že můžeme mít díky Tobě naději na věčnou radost.
Bože Duchu svatý, děkujeme, že nám vždy radíš, kterým směrem se dát.
Bože v Trojici jediný, chceme jako Ty žít v harmonii s ostatními a rozdávat jim lásku.

Svatá Maria, buď naším vzorem při cestě ke svatosti.
Svatá Boží Rodičko, dej nám skrze svůj život poznat Boha.
Svatá Panno panen, staň se naším útočištěm v každé chvíli.

Matko Kristova, pomáhej nám setkávat se s tvým Synem.
Matko Božské milosti, díky za všechno, co nám dává Bůh na tvou přímluvu.
Matko nejčistší, vnukni nám, jak žít podle tvého vzoru.
Matko nejcudnější, díky za tvůj příklad.
Matko neporušená, nauč nás žít v čistotě.
Matko neposkvrněná, díky za tvé „Ano“.
Matko láskyhodná, chceme podle tebe žít v pokojném přátelství s každým.
Matko obdivuhodná, díky za tvou skromnost.
Matko dobré rady, kéž tě vždycky uposlechneme.
Matko Stvořitelova, toužíme si více všímat krásy světa a druhých.
Matko Spasitelova, díky Tobě přišla na svět Záchrana.

Panno nejmoudřejší, nauč nás hledat, co je skutečně moudré.
Panno úctyhodná, nauč nás mít v úctě všechny lidi.
Panno chvályhodná, nauč nás nekritizovat druhé.
Panno mocná, nauč nás neprahnout po vládě nad ostatními.
Panno dobrotivá, nauč nás být ke všem přátelskými.
Panno věrná, nauč nás dodržovat, co je správné.

Zrcadlo spravedlnosti, díky, že vždy nakonec vyhraje Pravda.
Trůne moudrosti, díky za rady, které nám dáváš.
Příčino naší radosti, díky za radostné chvíle, které pocítíme v modlitbě.
Stánku Ducha svatého, díky, že se přimlouváš za nás u Boha.
Stánku vyvolený, díky, žes nikdy nejednala jen podle své vlastní vůle.
Stánku zbožnosti, díky za Tvůj vzor modlitby.
Růže tajemná, dej nám proniknout do tajemství lásky.
Věži Davidova, pomoz nám vybudovat chrám pro Boha v našem srdci.
Věži z kosti slonové, nauč nás vnímat krásu církve.
Dome zlatý, připomínej nám, ať máme v úctě vše posvátné.
Archo úmluvy, nauč nás dodržovat sliby.
Bráno nebeská, posilni nás, abychom dokázali skrze Tebe vejít k Pánu.
Hvězdo jitřní, zažehni jiskru lásky u všech lidí.
Uzdravení nemocných, pomáhej nám přijímat a důvěřovat.
Útočiště hříšníků, nauč nás, že každý je Božím dítětem.
Těšitelko zarmoucených, pozdvihuj nás, když se nám nedaří.
Pomocnice křesťanů, kéž nabízíme pomoc druhým.

Královno andělů, kéž nemyslíme jen na sebe.
Královno patriarchů, ať poznáváme, že nejsme na světě sami.
Královno proroků, kéž svět rozpozná pravá proroctví a jedná podle nich.
Královno apoštolů, ať lidé děkují za dar Božích služebníků.
Královno mučedníků, kéž se dokáží lidé zbavit válek.
Královno vyznavačů, ať se za vyznávání Tvého Syna nemusí nikdo bát.
Královno panen, kéž dokáže svět bránit pravé hodnoty.
Královno všech svatých, ať jsou svatí hybateli života.
Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného, kéž každý prahne po čistém životě.
Královno na nebe vzatá, ať dokáží lidé přinést ráj do všech svých vztahů.
Královno posvátného růžence, kéž na Tebe nikdo nezapomene.
Královno míru, ať mír v srdcích všechny ovládne.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, děkujeme, že jsi lidi a nezůstal sám.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, děkujeme, že na nás nikdy nezapomínáš.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, děkujeme, že jsi nám dal Maminku, která se za nás přimlouvá.