Biskupové se ohradili proti novému občanskému zákoníku

Věc: Připomínky České biskupské konference k návrhu nového občanského zákoníku
(kráceno a převzato ze stránek České biskupské konference, kompletní připomínky naleznete u tohoto článku)Česká biskupská konference vznáší následující připomínky k návrhu nového občanského zákoníku, neboť se jedná o důležitou právní normu s celospolečenským dopadem, a posláním Církve římskokatolické jako trvalé součásti občanské společnosti je také usilovat o zachování základních práv, svobod a hodnot.
...Požadujeme změnit § 28 takto:
Člověk má právní osobnost od početí až do smrti.
...K Â§ 33 odst. 2 Změna pohlaví
Nelze připustit, aby lékařský a kosmetický zákrok spočívající ve změně pohlaví, provedený zdravotnickým zařízením a oznámený matrice, znamenal bez dalšího zánik manželství. Což návrh ust. § 33 odst. 2 zamýšlí.
...K části druhé, rodinné právo, hlava I, Manželství
K Â§ 545 Všeobecná ustanovení
Manželství postrádá vymezení jakéhokoliv jeho účelu a omezuje se na: trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.

V návrhu není respektováno, že manželství je základem společnosti, jehož hlavním účelem je založení rodiny a výchova dětí. (K tomu např. čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Navrhovatelé opomněli uvést, že manželství není pouhým spotřebním a majetkovým společenstvím, či variantou k jiným formám soužití, které však nejsou pro společnost nikoliv nepostradatelné.

Oproti těmto jiným formám soužití je manželství výlučné, nezaměnitelné a nepostradatelné pro další zdravý vývoj a trvání svobodné společnosti.

Je tedy nezbytné, aby byl doplněn účel a poslání manželství alespoň tak, jak je v dosavadním ust. § 1 odst. 1 a 2 zákona o rodině: založení rodiny a řádná výchova dětí.K navrhované úpravě církevního sňatku § 547 an.
Nelze souhlasit s tím, jak je v návrhu upraveno uzavírání církevních sňatků.
...
Požadujeme hodnotné zachování církevních sňatků s uznáním ze strany státu. Zachování práva uzavírat sňatek před pověřeným duchovním k tomu oprávněné církve a náboženské společnosti je projevem respektu ze strany státu ke svobodě svědomí a náboženského vyznání jeho občanů a plně odpovídá zárukám v čl. 16 Listiny základních práv a svobod. Zachování církevní formy sňatku a zachování její kvalitativně dostatečné právní úpravy je v souladu s distancováním se demokratické společnosti od totalitního režimu z doby 1948–1989, který tradiční uznání církevních sňatků na našem území zakázal a nedodržení civilní formy kriminalizoval.

Zrušení církevních sňatků jako formy uzavření manželství v českém právním řádu by z historického a hodnotového hlediska bylo krokem zpět před rok 1989.

Dále požadujeme převzít obsah a náležitosti současné úpravy uzavírání církevních sňatků tak, jak je vymezen v ust. § 4a a následujících zákona o rodině. Tato úprava je v praxi osvědčená, funkční a dostatečně garantuje právní jistotu.K Â§ 576 odst. 2
Mezi základními povinnostmi manželů postrádáme uvedení povinnosti: společně pečovat o děti a vychovávat je.
...K rozvodu § 638 - Â§ 641
Požadujeme, aby u rozvodů, které jsou negativním jevem s hlubokými dopady pro dotčené osoby, jejich nezletilé děti a pro celou společnost, byla v zákoně uvedena také možnost, jak navrhovaný rozvod odvrátit.

Předložený návrh mechanicky preferuje vlastní rozvod manželství a rezignuje na jakoukoliv možnost či poskytnutí času a zajištění kvalifikované pomoci, jak v konkrétních případech odstranit příčiny narušení daného manželského vztahu.K Â§ 658 Mateřství
Naléhavě požadujeme vypustit formulaci: „původ genetické látky, která byla základem početí, není rozhodný.“

Návrh zákona ve snaze preferovat tzv. asistovanou reprodukci a tzv. dárcovství zárodečných buněk podceňuje a opomíjí danost a nezměnitelnost tzv. biologického rodičovství.
...K Â§ 857 - Â§ 873 Zapsané partnerství
Nelze připustit, aby tzv. zapsané partnerství bylo považováno za alternativu či obdobu manželství a aby bylo s manželstvím jakkoliv směšováno či dáváno do souvislosti, jak to činí návrh tohoto zákona...
...V důvodové zprávě požadujeme vypustit projevy subjektivních názorů o tom, že požadavek zachování církevní formy sňatku je požadavkem „právních laiků“ (k Â§ 547 až 547b variantě II)

Dále požadujeme v důvodové zprávě vypustit projevy subjektivních názorů o historických souvislostech kanonického práva a práva manželského (k Â§ 547 až 547b – variantě I).

Dále požadujeme v důvodové zprávě vypustit projevy subjektivních názorů o duchovních a liturgických souvislostech manželství a jeho uzavírání. (k Â§ 547 až 547b – variantě I)

V důvodové zprávě požadujeme vypustit projevy subjektivních názorů o tom, že „víra je vnitřní záležitostí člověka, je to jeho soukromá záležitost“. Tento názor je v rozporu s 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který výslovně zaručuje také právo projevovat svou víru společně s jinými. (k Â§ 547 až 547b – variantě I).Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference


(Komentář k dopisu ČBK: Svůj podpis proti novému návrhu občanského zákoníku můžete připojit na stránkách http://www.roithova.cz/protest/.)