Mons. Bohumil Kolář: Tvůrci pokoje (duchovní obnova, 4. díl)

Svatý Pavel spolupracoval s ostatními. Učí nás, že být křesťanem sám pro sebe nejde. „Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.“ (Kazatel 4, 10) „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Matouš 18, 20)

Nemůže nám být jedno, když nevidomý míří k propasti. Stejně tak nesmíme zavírat oči před tím, když někdo bloudí. Modleme se za lidi vzdálené víře.

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Matouš 5, 9) Ježíš je Tvůrce pokoje. Svatý Pavel nás učí: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.“ (Efezským 4, 26) Pán Ježíš povzbuzuje slovy: „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ (Matouš 10, 28) Vždyť „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.“ (Římanům 8, 28)(zápisky z postní duchovní obnovy s Mons. Bohumilem Kolářem, Hoješín, neděle 1. března 2009, 4. přednáška)