Seriál: Z různých stran o postu... (4. díl)

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
(citace z Životopisu svatých)

Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a nejpamátnější okamžik – vtělení Krista v Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Božím plánu spásy.

Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství.

(...)

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Budu prosit za to, abych i já se naučil s radostí a za všech okolností říkat k Boží vůli ano. Pomodlím se také za ty, kteří čekají dítě a mají s tím problémy. Dnes se budu modlit Anděl Páně a nezapomenu doporučení této denní modlitby ráno, v poledne a večer.

Bože, vyznáváme, že se Tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, Tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať i my máme účast na Jeho božství. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. (závěrečná modlitba z breviáře)