Seriál: Přijď, Duchu Svatý (homilie Jana Pavla II.) – 2. díl

První část

Veni, Creator Spiritus! Přijď, Duchu Svatý! Čtení, která jsme vyslechli, drazí mladí přátelé, hovoří o vylití Ducha Svatého. Podle Janova evangelia se to událo především v den vzkříšení. Kristus se zjevuje ve večeřadle, kde byli shromážděni učedníci, a poté, co se dal poznat, jim říká: „Přijměte Ducha Svatého; komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou.“ (Jan 20, 22–23)

To, co se stane o letnicích, padesát dnů po zmrtvýchvstání, bude potvrzením a veřejným důkazem vylití Ducha onoho velikonočního večera. Apoštolové společně s Ježíšovou matkou očekávají tento okamžik, setrvávajíce v modlitbách, jak nám to připomíná první čtení (srv. Sk 1, 13–14). Vědí, že tato událost přinese změnu do jejich života a jejich poslání. A opravdu, zážitek letnic, seslání Ducha Svatého, je začátkem působení církve, která od tohoto okamžiku vystupuje na veřejnost a začíná hlásat evangelium.

Církev si uvědomuje, že je zrozená skrze Ducha Svatého: jako Kristus se zrodil z Panny Marie mocí Ducha Svatého, tak také církev má na svém počátku oživující sílu Ducha. Proto nepřestává prosit: „Sešli Ducha Svého, Hospodine, a obnovíš tvář země.“ (Žl 103, 30)Druhá část

„Sešli Svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.“ Od prvního křesťanského společenství shromážděného ve večeřadle jsme přijali tuto prosbu převzatou z žalmu. Dnes, na prahu třetího tisíciletí, ji spolu s vámi opakuji, mladí přátelé. Žijete v situaci, která se v jistém smyslu podobá situaci prvních křesťanů. I když okolní svět evangelium neznal, oni neztráceli odvahu. Po přijetí Ducha Svatého, semknutí bratrskou láskou kolem apoštolů, dokázali být novým kvasem, kterého tehdejší společnost na svém sklonku měla tolik zapotřebí. Spojeni touto láskou dokázali překonat všechny překážky.

Buďte i vy jako oni! Buďte církví, která předává dnešnímu světu radostné poselství evangelia. Svatý Vojtěch byl vášnivým služebníkem církve. Buďte jimi i vy! Církev vás potřebuje! Po čtyřicetileté snaze ji umlčet ona u vás prožívá obdivuhodný vzestup, i když má své těžkosti. Počítá s energií vašeho mládí, s vaší inteligencí a nadšením. Důvěřujte církvi, tak jako ona důvěřuje vám!

(třetí část v dalším dílu)


************************
Promluva papeže Jana Pavla II. při třetí návštěve v České republice
Homilie při mši svaté
Hradec Králové, 26. dubna 1997
(zdroj: Jan Pavel II. mládeži – Kristus vás miluje. Paulínky, Praha, 2001.)
************************