Rok 2009 v naší farnosti

- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka
- v srpnu jsme od pana vikáře Smoly přebrali farnost Chrudim a Vejvanovice
- během letní sezony byl otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie
- v září jsme jeli společně na setkání se Svatým Otcem do Staré Boleslavi
- proběhla zvláštní sbírka na vypravení pohřbu katechumena Petra Novotného
- proběhla zvláštní sbírka na Boumovi v Třebosicích
- v říjnu jsme se scházeli na faře k modlitbě růžence
- začali jsme celodenní adorace na první pátek
- v listopadu začaly biblické hodiny a adorace v kapli na faře
- v adventu proběhlo společné udílení svátosti nemocných
- před adventem bylo na faře společné pletení adventních věnců
- po nedělních bohoslužbách se rozběhla farní kavárna
- akce Hlubokého koření: doprovázeli dětské bohoslužby, hrané pašije v kostele, v květnu víkendové setkání „Po stopách Mojžíše“ na Hoješíně, benefiční koncert ve prospěch farnosti u svaté Kateřiny, drakiáda pro děti, setkání dětí s Mikulášem, vánoční hra a zpívání u jesliček

Stručně ekonomika farnosti:
- k 30. prosinci 2009
- po zaplacení opravy bytu na faře, která stála 469.863,- Kč, přičemž vůči dodavateli není žádný dluh
- aktiva: v pokladně je 18.916,- Kč, na běžném účtu 119.758,- Kč, celkem aktiva 138.674,- Kč po vyčerpání a zúčtování všech dotací na opravy kostelů naší farnosti
- pasiva: 160.000,- Kč dluh vůči farnostem Heřmanův Městec a Vejvanovice, 64.200,- Kč Petru Fišerovi doplatek za varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 97.800,- Kč Petru Fišerovi a J. Karlovi doplatek za varhany v kostele Svatého Kříže, celkem pasiva: 322.000,- Kč

Poděkování:
- po celý rok jste přispívali do sbírek a dávali jste na potřeby farnosti finanční dary
- pomohli jste při brigádách na faře, skupina žen uklízela faru, pomohli jste se stěhováním, přípravou vikariátních konferencí
- uklízeli a zdobili jste naše kostely
- varhaníci nás doprovázeli při bohoslužbách, poděkování chrámovému sboru a sboru Salvátor za hudbu a zpěv při liturgii a za nádherné koncerty
- ministranti nám velmi pomáhali při liturgii
- poděkování katechetům, kteří se věnovali dětem
- poděkování manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- poděkování P. Tomáši Kvasničkovi, P. Pavlu Hájkovi a pastorační asistentce Soně Vtípilové
- navštěvovali jste mše svaté, za farnost jste se modlili
- děkujeme všem za to, čím jste přispěli k růstu farního společenství, Božího království mezi námi.

Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 25 dětí (9 chlapců a 16 dívek).
K první svatému přijímání přistoupily 3 děti.
Církevní sňatek zde uzavřelo 5 párů.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 28 bratřími a sestrami: Mária Bieliková, František Procházka, Květa Kubelková, Ludmila Balogová, MUDr. Jan Mlčoch, Jaroslav Culek, Ludmila Chlumecká, František Voženílek, Roman Voženílek, Ludmila Hrdličková, Miroslav Šustr, Alena Doležalová, Svatava Procházková, Otto Vítek, Anna Fišerová, Josef Zítko, Božena Remsová, Františka Žemličková, Ing. Jaroslav Průša, Marie Ježková, Andrej Moška, Františka Nováková, Olga Kučerová, Ladislav Horvát, Petr Novotný, Jaroslav Štěpánek, Miroslava Vrabcová, MUDr. Zdeněk Wurst.