Pastorační rada Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim

Duchovní:
P. Pavel Hájek
P. Jiří Heblt – předseda PR
P. Tomáš Kvasnička

Do pastorační rady farnosti (dále PR) byli podle Stanov (II./1.c) přímo delegováni:
Dana Zelená - Farní charita Chrudim

Do PR byli podle Stanov (II./1.d) farním společenstvím zvoleni:
Dr. Josef Boháč
Klára Fidlerová
Dr. Viliam Kopecký
Dr. Tomáš Pavlík
Ing. Petr Soukal

Do PR byli podle Stanov (II. /1. e) farářem svobodně jmenováni:
Vojtěch Novotný
Dr. Karel Sládek
Marie Šmídková
Mgr. Soňa Vtípilová
MgA. Tomáš Židek

V Chrudimi 7. 3. 2010
P. Jiří Heblt, arciděkan