Rok 2010 v naší farnosti

Mater perfecta habebit curam!Pastorační aktivity:
- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka.
- v únoru proběhly volby do Pastorační rady a 7. 3. 2010 byla ustanovena Pastorační a Ekonomická rada farnosti. Obě rady se pravidelně schází a pracují.
- o jarních prázdninách jsme s dětmi prožili pěkný pobyt v Jeníkově
- 13. února proběhl ve Spolkovém domě vydařený společenský večer a karneval pro děti
- pod vedením P. Martina Sedloně proběhla postní a adventní duchovní obnova farnosti
- podařil se velikonoční bazárek a výtvarná sobota
- 16. 5. jsme společně putovali k Matce Boží do Sopot
- začal vycházet občasník Salvátor
- 28. 5. proběhla v naší farnosti zdařilá „Noc kostelů“
- v letní sezoně byl kostel Nanebevzetí Panny Marie opět otevřen
- 27. 6. jsme poprvé uspořádali farní den
- k salvátorské pouti jsme připravili výstavku a konala se přednáška Dr. Panocha
- v srpnu proběhl farní tábor pro děti na Chotěborkách
- začátkem září odešli Vojta s Petrem do Teologického konviktu v Olomouci
- 11. 9. jsme putovali na Vranov u Brna
- koncem září proběhl společný víkend na Eljonu ve Špindlerově Mlýně
- v říjnu jsme se scházeli na faře k modlitbě růžence
- konala se tradiční Drakiáda, Mikulášská a zpívání u jesliček, proběhl „Den Bible“
- pokračovaly biblické hodiny a adorace v kapli na faře
- před adventem bylo na faře společné pletení adventních věnců, proběhla též vigilie za nenarozený život.Stručně ekonomika farnosti a stavební akce:
Z vlastních zdrojů: - začátkem roku byla dokončena oprava farního bytu (159.935,- Kč), v listopadu byla v tomto bytě vyměněna okna (118.800,- Kč), v souvislosti s opravou střechy byla opravena omítka římsy (37.000,- Kč).

Z dotací: - na faře byla opravena nejproblematičtější část střechy. Dostali jsme 175.000,- Kč z Fondu solidarity Biskupství královéhradeckého a 300.000,- Kč z Ministerstva kultury prostřednictvím Biskupství.

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie byla zcela hrazena z dotací. Na pokračování opravy kostela sv. Marka v Markovicích jsme ke krajské dotaci zaplatili podíl 30.000,- Kč.

Sněhem prolomená boční střecha a poškozené žlaby na kostele Nanebevzetí Panny Marie byly opraveny z pojistného plnění.

- k 31. 12. 2010 je v pokladně 679,- Kč, na běžném účtu volných 517.945,- Kč
- zůstatek finančních prostředků celkem 518.624,- Kč po vyčerpání a zúčtování všech dotací na opravy kostelů naší farnosti

Závazky: - 60.000,- Kč – dluh vůči farnosti Vejvanovice
- výši doplatku Petru Fischerovi za varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie 64.200,- Kč jsme rozporovali (na cca 25.000, Kč), pan Fischer na náš rozklad zatím neodpověděl.Poděkování:
- po celý rok jste přispívali do sbírek a dávali jste na potřeby farnosti finanční dary.
- pomohli jste při brigádách na faře, skupina žen uklízela faru, příprava vikariátních konferencí
- uklízeli a zdobili jste naše kostely
- poděkování členům Pastorační a Ekonomické rady za spolupráci a spoluzodpovědnost za naši farnost
- varhaníci nás doprovázeli při bohoslužbách, poděkování chrámovému sboru a sboru Salvátor za hudbu a zpěv při liturgii a za koncerty
- ministranti nám pomáhali při liturgii
- mládeži – „Hlubokému koření“ za mnohostrannou službu ve farnosti
- poděkování katechetům, kteří se věnovali dětem
- poděkování manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- poděkování P. Tomáši Kvasničkovi, P. Pavlu Hájkovi a pastoračním asistentkám Soně Vtípilové a Petře Pudilové.
- navštěvovali jste mše svaté. Za farnost jste se modlili.
Děkujeme všem za to, čím jste přispěli k růstu farního společenství, Božího království mezi námi.Udílení svátostí:
Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 31 dětí (15 chlapců, 16 dívek) a 2 dospělí.
Církevní sňatek zde uzavřelo 14 párů.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 29 bratřími a sestrami: Jiřina Zelinková, Božena Tatíčková, Věra Hendrychová, Jaroslav Chvojka, Jana Komárková, Věra Zachová, Alena Mazánková, Věra Švadlenková, Božena Strouhalová, Jaroslav Čermák, Marie Novotná, Jan Kopecký, Ing. Karel Hroch, Jiřina Hrubá, Pavel Polák, Gejza Balog, Libuše Vaňkátová, Jan Groulík, Dezider Hromý, Jana Žemličková, Miloslava Kapuciánová, Alexandr Makar, Marie Hromková, Vlasta Kelešová, Ludmila Havrdová, Ondřej Kačo, Ján Kaločaj, Anna Pochobradská, Marie Josková.