Pouť naší farnosti do Říma

Téměř každý věřící podnikne za rok nějaké poutě na svá oblíbená místa, která důvěrně známe a každý rok se tam vracíme, například Svatý Hostýn, Vranov, Velehrad – každý má to své zapsáno v srdci.

V naší farnosti jsme se rozhodli podniknout pouť do středu křesťanství, ke hrobům apoštolů – do Říma. Dá se říci, že to bude pro každého zúčastněného pouť životní. Bůh nám na pouti nabízí něco mimořádného, ale z naší strany to také vyžaduje mimořádné dispozice. Vyzýváme vás všechny, kdo můžete, komu nestojí v cestě překážky zdravotní nebo finanční – pojeďte! Stojí za to obětovat Pánu trochu nepohodlí a obav. Vždyť dostaneme mnohem více…


Jaké mohou být v dnešní době důvody poutě?
1. Za pokání. Kde chybí pokání, tam není dořešena minulost. Tam přítomnost ani budoucnost nemohou být osvobozeny od důsledků hříchů. Chceme jednou udělat větší pokání za všechno, co jsme v životě zkazili hříchem. Chceme pouť přinést jako prosbu, aby Bůh vynahradil následky našeho špatného jednání těm lidem, kterým jsme ublížili.

2. Na poděkování. Všechno je Boží dar a na nic nemáme nárok. Ten, kdo si uvědomí, že něco nezaslouženě dostal, je vděčný a chce poděkovat.

3. Prosba. Každý toho máme dost na srdci, za co budeme prosit. Jedeme na pouť i za ty druhé, za ty, co nemohou jet, za celou farnost. Chceme dát možnost těm, kteří o to stojí, aby nám řekli nebo napsali své úmysly, za co se máme na pouti modlit.

4. Spoluúčast farnosti. Vás prosíme o modlitební podporu. Za pouť se můžeme všichni modlit už od okamžiku přihlášení. Podpořit nás můžete i tím, že si po dobu naší pouti odřeknete kávu, cukr, zmrzlinu…

Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. (Žalm 133,3)Modlitba za pouť
Všemohoucí Otče, tvůj Syn se stal na této zemi poutníkem, aby nám ukázal cestu k Tobě. My se chceme vydat na pouť, abychom se přiblížili Tobě, nejvyššímu cíli našeho životního putování. Prosíme Tě, ať tato pouť přinese požehnání naší farnosti a všem, kteří v ní žijí: kněžím, našim rodinám, starým lidem, mládeži i lidem, s nimiž se na pouti setkáme. Do Tvých rukou vkládáme sebe a úmysly všech poutníků. Naplň nás svým Duchem a posilni naši víru, abychom viděli zázraky. O to prosíme na přímluvu svatých Petra a Pavla a svatého Františka skrze Krista, našeho Pána. Amen.