Nástěnka 2010 – Velikonoce

Velikonoce jsou svátkem trpícího a vzkříšeného Krista.
Velikonoce jsou svátkem našeho křtu, skrze který jsme přijali spásu.
Velikonoce jsou svátkem naší spásy:
svátkem našeho vytržení z nebezpečí života
svátkem naší ochrany
svátkem našeho osvobození
svátkem našeho vykoupení
svátkem našeho vyléčení
svátkem našeho vítězství
svátkem našeho života v plnosti
svátkem našeho pokoje a míru.
Toto všechno jsou totiž biblické významy slova spása.
Abychom nepozbyli odvahy a nestali se cyniky, září nám do všedního dne světlo Velikonoc: Ukřižovaný žije, a všichni ti, kteří trpí, budou žít.
(Johannes B. Brantschen)


Pane, náš Bože, velebíme tě.
V této největší ze všech nocí
dáváš zazářit svému světlu.
Prázdným hrobem
nám dáváš novou naději.

Ježíši, náš bratře, velebíme tě.
V této největší ze všech nocí
nás zbavuješ strachu
ze života a z umírání.
Nyní můžeme důvěřovat.

Bože, Duchu svatý, velebíme tě.
V této největší ze všech nocí
nám dáváš tušit,
že nikoli smrt,
nýbrž láska
je mírou našeho lidství.


Protože On dává sám sebe – můžeme i my dávat.
Protože se dělí – můžeme se i my dělit.
Protože se zříká vlády – můžeme sloužit.
Protože umírá – můžeme my žít.
Protože zpečetil smlouvu svou krví – stáváme se bratry a sestrami.


Ježíš z Nazareta v Galileji:
Ten, kterého nám daruje Bůh,
ten, který žije pro lidi,
ten, který se zastane „malých“,
ten, který se nebojí mocných,
ten, který bude umučen.

On neodporuje,
nebrání se,
vydá se napospas,
nevzdá se.
Protože trpěl, má utrpení smysl.
Protože důvěřoval, mají pochybující oporu.
Protože zemřel, máme naději.
Protože vstal z mrtvých, chválíme Otce a zpíváme:
Aleluja!


Radujte se, neboť Ježíš zemřel na kříži!
Amen.
Radujte se, neboť vstal z mrtvých!
Amen.
Radujte se, neboť křtem smyl naše hříchy!
Amen.
Radujte se, neboť Ježíš nás osvobodil!
Amen.
A radujte se, neboť je Pánem našeho života!
Amen. Aleluja.


Děkujeme Ti, Bože, a velebíme Tě
za tvého Syna Ježíše.
Sdílel s námi život.
Sdílel s námi smrt.
Sdílel s námi hrob.
Proč bychom se měli bát?


Proto konáme, Bože,
slavnou památku našeho vykoupení:
zvěstujeme, že Kristus zemřel a sestoupil mezi mrtvé,
vyznáváme, že vstal z mrtvých a usedl po Tvé pravici,
a v očekávání Jeho slavného příchodu obětujeme Ti Jeho Tělo a Jeho Krev, oběť, ve které Ty máš zalíbení a celý svět spásu.
Čtvrtá eucharistická modlitba