Slavnost udílení svátosti biřmování

Biřmování, které biskup Jan Vokál v naší farnosti udělí dvanácti mladým lidem v neděli 9. října, je jednou ze sedmi svátostí církve. Pokud svátosti chceme ještě podrobněji dělit, biřmování patří mezi tzv. iniciační svátosti. Tato trojice – křest, biřmování a eucharistie přináší plné začlenění křesťana do církve. Proto nestačí být pokřtěn, je třeba přijmout eucharistii a být upevněn darem Ducha svatého skrze biřmování. Slovo confirmatio, ze kterého pochází český výraz pro tuto svátost, znamená upevnění nebo stvrzení. Člověk je touto svátostí skrze Ducha svatého upevněn, stvrzen, zpečetěn v křesťanské víře. Biřmování je svátostí velmi příbuznou křtu, ale je od něj zároveň odlišné – viz Sk 8,18; 19,6. Je to jakési rozšíření a prohloubení spojení s Kristem, které začalo na křtu a udržuje se a živí skrze svátost pokání a svaté přijímání. Milost této svátosti je zaměřena víc než na osobní život ve víře na život ve společenství. S pomocí Ducha svatého je člověk zasvěcen službě „ve víře“ a svědectví „o víře“. Biskup se při obřadu modlí: „Bratři a sestry, skrze křest dal všemohoucí Otec těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal je za své syny a dcery. Modleme se, aby jim dal dnes plnost svého svatého Ducha, aby je svým Duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, jako pomazal a potvrdil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.“

Biřmování je skutečně „životní“ svátostí, přijímá se jen jednou za život. Vtiskuje nezrušitelnou duchovní pečeť, kterou poneseme navěky. Proto není dobré na tuto svátost rezignovat, když člověk z různých důvodů nebyl biřmován v mládí. Má velkou cenu udělat vše pro to, abychom slavnost udělení této svátosti mohli prožít slavnostně a hluboce niterně. Proto probíhá příprava společná i osobní. Připravuje se nejen liturgická slavnost, ale připravujeme i svá srdce. Znovu Vás prosím o modlitbu na tyto úmysly.

V rámci bezprostřední přípravy proběhne ve farnosti v pátek 7. 10. u sv. Kateřiny od 19:30 Večer chval, na který Vás všechny zvu. V sobotu se pak sejdou biřmovanci se svými kmotry k nácviku a adoračnímu ztišení. V neděli 9. 10. přijede náš sídelní biskup Jan Vokál a to bude slavnost pro celou naši farnost. Sejdeme se v liturgickém společenství a modlitbami budeme provázet naše biřmovance. Po mši svaté jsou všichni zváni na faru. Připravíme malé pohoštění a budeme se moci, jak věřím, setkat i s naším vzácným hostem Otcem biskupem Janem, který do naší farnosti takto zavítá poprvé.