Farní pouť do Říma

Za několik málo dnů se vydáme do Říma. Do samotného středu křesťanství, ke hrobům apoštolů Petra a Pavla. Není to však pouť jen několika málo lidí, kteří budou na oněch místech fakticky přítomní. Je to pouť celé farnosti, tedy i těch, kteří zůstanou doma – a těch je většina. Chci právě toto zdůraznit, abychom si to všichni uvědomili. Nejedeme jen za sebe. Jedeme za celou farnost. Vezeme vás tam všechny v srdci. Staré lidi, nemocné, rodiny, děti, dospívající, bohoslovce, celou farnost, naše město. Také všechny starosti, problémy, těžkosti, které nás trápí. Chceme vám proto dát možnost napsat své úmysly, za co se máme na pouti modlit. Můžete je vložit do krabičky na stolku s tiskovinami.

Také my vás všechny prosíme o modlitbu. Abychom měli srdce otevřená pro všechno, co nám Pán na pouti připraví. Abychom to správným způsobem zpracovali, nepromarnili a přivezli domů. Abychom vám to také mohli předat.

Prosíme o ochranu Panny Marie Průvodkyně na cestách, o přímluvu svatých Petra a Pavla, svatého Františka a andělů strážných.Modlitba malého poutníka Ježíšova
Pane, Ty,
Ty sám působíš všechno ve všem.
Bez Tebe nemohu dělat nic.
Ty působíš, že chci i že pak jednám.
Ty mi dáváš skutky: skutky,
ne jen sílu k nim nebo materiál pro ně,
ale skutky samy.
(„Otec mi dává skutky!“)
Osvoboď mne ode všeho
bezbožného pachtění,
namáhání, honění se
a snahy dělat vše ze sebe!
Dej mi odvahu a sílu svěřit a předat
v důvěře v Tebe všechno Tobě,
všechno bez výjimky,
zvláště to, o čem si myslím,
že se beze mě vůbec neobejde.
Ty to dělej, Ty se starej, Ty chraň,
Ty pěstuj, Ty uzdravuj, Ty osvěcuj,
Ty mluv, Ty těš,
Ty mě skryj ve svém tichu.
Můj Bože, uzdrav mou nevíru
ve Tvou všemohoucnost;
mou nevíru, že Ty jsi milující Otec,
který se o mě stará;
mou nevíru, že Ty všemu dáváš bytí,
vše oživuješ a všemu dáváš dech
v Duchu Svatém;
mou nevíru, že nebe i země
jsou plny Tvé slávy,
že vše je naplněno Tvou slávou;
život i smrt, zdraví i nemoc,
všechno, i já ubohý a my všichni.
Ty nás miluješ všechny dohromady
a v této Lásce, kterou jsi Ty sám,
žijeme, pohybujeme se a jsme.
Všechno svěřuji tobě, můj Bože,
starej se Ty a skrze svou milost
mě učiň svým spolupracovníkem.
Chraň mě před pokušením,
abych se považoval sám za boha,
bez něhož to nejde.
V Tobě má vše trvání, ne ve mně,
skrze Tebe vše existuje, ne skrze mne.
Pane Ježíši Kriste,
smiluj se nade mnou hříšným. Amen!