Salvátor: Na úvod...

Milí bratři a sestry, chrudimští farníci, dostává se k Vám další číslo našeho farního občasníku. Jsem rád, že stránky Salvátoru jsou nejen prostorem k informování o dění v naší farnosti, ale slouží také Vám jako místo k reflexi toho, co jsme společně prožili. Na začátku školního roku se ohlížíme zpět po uplynulých prázdninách a děkujeme, že to byl naplněný a krásný čas.

Salvátorská pouť proběhla ve znamení vzácné návštěvy. Snažili jsme se na ni připravit výstavkou „Salvátor mýma očima“, z níž vzešel dárek pro vzácného hosta letošní pouti. Proběhla i modlitební příprava, která se může stát krásnou tradicí. Vrcholem poutní neděle byla bohoslužba, které předsedal pražský arcibiskup Dominik Duka. Očekávali jsme skrze jeho slova povzbuzení ve víře a jsem přesvědčen, že se nám toho skutečně dostalo.

V čase těsně před poutí se naše mládež spolu s redaktory ministrantského časopisu Tarsicius podílela na přípravě fotopříběhu, který vyšel v tomto pestrém a zajímavém periodiku určeném klukům u oltáře v zářijovém čísle.
Prázdniny jsou časem, který je věnován zejména těm nedávno narozeným. Tak jsme mohli s dětmi a mládeží prožít nejen puťák v Orlických horách, ale také farní tábor na Liberku, kde jsme vstoupili do bájné země Narnie a spolu s jejím vládcem lvem Aslanem jsme bojovali s Bílou čarodějnicí. V druhé polovině srpna pastorační asistentky připravily farní družinu, při které nechyběly hry, ohýnek, výlet do Litomyšle a děti mohly dokonce přespat na faře. V té době osm mladých z naší farnosti putovalo po Španělsku, aby se setkali se svými vrstevníky z celého světa a nakonec v Madridu se Svatým Otcem. Pro mnohé z nás byl zážitek poslouchat jejich nadšené vyprávění „o Madridu 2011“. Chci jim poděkovat, že se vydali na tuto pouť víry.

Pozdní léto spěje pomalu k podzimu a některé z nás čeká farní pouť do Říma, na kterou se vydáme 23. září. Zvu Vás všechny, abyste se k ní připojili. Volná místa v autobuse už nejsou, ale duchovní účast skrze modlitbu možná je. Napište své úmysly na lístek a my se na ně budeme na posvátných místech modlit. Pokud připojíte svou adresu, rád Vám z Říma pošlu pohled.

Vzácné setkání nás čeká v neděli 9. října, kdy mezi nás zavítá náš biskup Jan Vokál, aby několika mladým lidem udělil svátost biřmování. Bude to především slavnost těch, kteří se už několik měsíců společně připravují, ale bude to slavnost vlastně celé farnosti. Srdečně Vás zvu k účasti a prosím o modlitbu za biřmovance a za mládež vůbec.

V rodinách i ve farnosti prožíváme události slavnostní i ty všední. Nakonec ve všem můžeme jako věřící křesťané nalézat a spatřovat Kristovu tvář: „Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově“ (2 Kor 4,6). Věřím, že naše farnost bude i nadále místem, kde společně můžeme stále více odhalovat světlo Boží dobroty a lásky, které září na Kristově tváři.