Svatí mají lásku k Bohu, napodobit je v tom mohu

V knihách hledáme Boha, v modlitbě Ho nalézáme.
sv. Pio z Pietrelciny

Dokud si Boha nezamilujete, nikdy nebudete spokojeni: všechno vám bude překážet, všechno vás bude nudit.
sv. Jan Maria Vianney

Dobré je mít těžkosti – to činí člověka více přemýšlejícím a milosrdnějším.
sv. Terezie z Lisieux

Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho; služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj.
sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pokud žije někdo sám, lehko se může považovat za svatého; až ve společenství pocítí, jestli je opravdu pokorný a trpělivý.
sv. Terezie z Avily

Málomluvnost je nejméně častá ctnost ženy.
sv. Antonín z Padovy

Svou zvláštní poslušnost zaměřuj na ctnosti, které jsou znázorněny na čtyřech koncích kříže: pokora, láska, poslušnost, trpělivost.
sv. Vincenc z Pauly

Od prvních dnů života jsem věděla, že mnohem důležitější je být dobrým než moudrým.
sv. Edita Steinová

Buďte dobří, jak jen můžete.
sv. Filip Neri

Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc.
bl. Rupert Mayer

Zasluhujete pokárání ne proto, že nekonáte dobré skutky, že nemáte sílu, ale za to, že se o tuto sílu nemodlíte.
sv. Augustin