Zápis ze setkání Pastorační rady 18. října 2011

Program setkání PR:

- Mikulášská besídka – po domluvě s mládeží proběhne v klubovně nebo ve farním sále

- Bude zakoupena aparatura pro Hluboké koření – objedná Petr Soukal, ten také pomůže mládeži s jejím provozem

- Program pro 7. a 9. třídy ZŠ – Poselství křesťanských Vánoc – proběhne na faře v týdnu před vánočními svátky.

- Pro nižší ročníky ZŠ – prohlídka betlémů v kostele – v týdnu po vánočních prázdninách.

- Karneval pro děti ve spolkovém domě (tato akce proběhne odděleně od společenského večera pro dospělé)

- Farní ples se konat nebude – příliš náročné na místo i organizaci

- Společenský večer – zjistit možnosti pronajmutí sálů v muzeu nebo v divadelní kavárně – zařídí Tomáš Židek.

- Společenství dětí – setkání s otcem biskupem – zařizuje Bětka Boháčová

- Setkání pro chlapy – P. Jiří Veselý SDB (zajišťuje Josef Boháč)

- Návrh Josefa Boháče – společenství modlitby pod vedením P. Petra Havlíčka – bližší informace na příštím setkání pastorační rady.

- Setkávání seniorů – bude probíhat 1x-2x měsíčně na faře. Nabídka posezení, rozhovorů, společné modlitby nebo shlédnutí filmů apod.
První setkání proběhne 8.11. v 15.30 hod. – zajišťuje Marie Šmídková, Petra Pudilová a pomoc s případným dovozem seniorů nabídl Karel Sládek.

- Formulář pro zájemce zapůjčení kostela – konání koncertů – je k dispozici k nahlédnutí a případnému doplnění.

- Prezentace farnosti na různých webových stránkách – oslovit Romana Málka a informační centrum v Chrudimi.
Na příští rok připravit ve spolupráci s městem brožuru o kostele.

- Přednáška ČKA: Číhošť – znamení doby – Ing. A.Rázek, 15.11.2011 v 18.00 hod., přednáškový sál Vodních zdrojů Chrudim. Z důvodu přednášky se tento den posune čas konání mše svaté na 17.00 hod.

- Provádí se inventarizace klíčů od fary a farní brány, seznam vlastníků.

- Příští setkání pastorační rady bude v pondělí 28. 11. 2011.