Nástěnka 2011 - advent

Stále tě očekávám
Okamžik strávený v důvěrné blízkosti se mnou ti dá více světla a síly, než hodiny planého přemýšlení a povídání.
Což ti nemohu dát nekonečně více, nežli bys mohl dokázat pouze lidským úsilím?

Jestliže já budu moci jednat skrze tvou činnost a jestliže já budu moci mluvit tvým hlasem, budeš moci udělat stokrát více účinné práce.
Ó, vím dobře, jak je těžké vytrhnout se z přeplněného denního programu a věnovat malý okamžik pozornost výlučně mně.
Těch několik okamžiků, které mi věnuješ, a častokráte je to obtížné, to uznávám, ti získají hodiny.

Volit mezi dvěma možnostmi je obtížné a bezesporu znamená něco obětovat.
Ale zde se oběť vyplácí.

Okamžiky strávené se mnou, ti pomohou podepřít a obohatit vnitřní život v době vnější činnosti. Učiní tě vnímavým
ke znamením, která ti dávám po celý den.
Naučí tě chápat má poselství, která ti různými způsoby stále posílám do cesty.
Očekávám tě, abych tě očistil, abych tě uzdravil a uschopnil tím, že připojím k tomu, co jsi ty, vše, co jsem já.
Přicházej ke mně jako k bratru, příteli, otci, vládci, lékaři, učiteli, zachránci...
Neboj se.
(Podle A. G. Courtoise. Důvěrně s Ježíšem, Zvon 1991)


Pane, mluvíme o naději, a jsme plni skleslosti. Mluvíme o víře, a jsme plni pochybností. Mluvíme o budoucnosti, a nedovedeme se vypořádat s minulostí. Mluvíme o následování, a naše cesta je jen pokulháváním. Mluvíme o Tvém příchodu, ale zabydlujeme se zde tak, jako bychom neměli nikdy odejít. Mluvíme o spáse, a vůbec se nebráníme tomu, co naše spasení ohrožuje...
Pane, vyslyš naše přiznání, odpusť nám naši nevěrnost
a malověrnost a uveď nás na novou cestu.
Amen.


Buď pochválen za smutek podzimu a zimních večerů, které probouzejí tím radostnější očekávání jara. Noc lidstva čekajícího na vykoupení končí. Přijď, Osvoboditeli, a osvoboď mne.
(A. Pereira)


Procházíme adventem
nevědouce, co očekávat,
nevědouce, v co věřit.
Procházíme adventem
namísto, aby advent
procházel námi.
(Alois Volkman)


Bože, děkuji ti, že jsi
naděje všech, kteří musí žít v temnotě nepokoje,
že jsi do naší temnoty přinesl své světlo,
světlo, které osvěcuje každého člověka,
světlo, které zazářilo z výsosti,
světlo, které nezná žádného večera,
naše světlo a náš život.