Rok 2011 v naší farnosti

Pastorační aktivity:
- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla díky péči Farní charity Tříkrálová sbírka
- o jarních prázdninách jsme s dětmi prožili týden v Jeníkově u Hlinska
- 19. 2. jsme se vydali na pouť do Prahy – Svatováclavská kaple, relikviář sv. Maura, výstava Karla Škréty
- 26. 2. proběhl ve Spolkovém domě společenský večer a karneval pro děti
- 20. 3. jsme měli možnost shlédnout představení Živé pašije, autorský projekt skupiny mladých lidí pod vedením Petra Jiříčka z Litomyšle
- 26. 3. jsme v Teologickém konviktu v Olomouci navštívili naše bohoslovce Vojtu a Petra
- v době postní se uskutečnil misijní bazárek, přispívali jsme v rodinách také do postních pokladniček, společně jsme prožili misijní neděli
- v květnu jsme prožili svěcení a inauguraci nového královéhradeckého biskupa Jana Vokála
- koncem května proběhla již tradiční Noc kostelů
- 4. 6. mladí vyzkoušeli svou sílu při lezecké sobotě na Vysočině a v Toulovcových Maštalích, a také se více poznali při společném víkendu chrudimské a chotěbořské mládeže na Hoješíně
- 26. 6. jsme uspořádali 2. farní den
- k Salvátorské pouti jsme připravili doprovodný program – přednášku Dr. Radka Martinka, večer chval a zpívané nešpory. Vyvrcholením byla návštěva arcibiskupa Dominika Duky při nedělní bohoslužbě 7. srpna.
Tábor Liberk 2011- mládež mohla v srpnu strávit společné chvíle při putovním táboře a potom i s dětmi z farnosti na letním táboře v Liberku
- někteří z mladých se také zúčastnili Světového setkání mladých se Sv. Otcem v Madridu
- v závěru prázdnin se mohly mladší děti účastnit farní družiny a dokonce přespat na faře
- v září jsme v počtu 48 putovali na farní pouť do Říma
- 9. 10. uděloval biskup Jan v naší farnosti svátost biřmování
- proběhla postní duchovní obnova pod vedením P. Jana Linharta a adventní duchovní obnova s P. Pavolem Kavcem
- malé děti se v průběhu školního roku setkávají ve svém společenství
- konala se tradiční Mikulášská a zpívání u jesliček na Štědrý den
- pokračovaly adorace v kapli na faře i biblické hodiny
- společně jsme vili adventní věnce, v závěru roku jsme požehnali vaše byty
- nadále funguje farní kavárna pro posezení nebo přednášky a promítání
- třikrát jsme se sešli k modlitbě při Večeru chval a také se rozběhla skupinka Net for God
- nadále vychází farní občasník Salvátor – za rok 2011 vyšlo 7 čísel
- modlíme se ve farnosti živý růženec
- začalo se scházet společenství mladých manželů a také se setkávají senioři naší farnosti
- nabízíme knihy s křesťanskou tematikou k prodeji nebo k půjčení z knihovny ve farním sále
- k 31. 12. dostali od otce biskupa souhlas ke službě akolyty tři muži z naší farnosti, kteří absolvovali v Hradci Králové kurs pro lektory a akolyty a budou uvedeni do služby

Ekonomika farnosti a stavební akce:
Z vlastních zdrojů:
- v lednu se započalo s budováním farního sálu, kuchyňky a šatny. Bylo vyměněno topení v západním traktu fary včetně 1. patra, bylo osazeno 7 oken v přízemí, velké na chodbě a v patře, kde byla v uvolněných prostorách vybudována pohostinka. Sál je hotov i pokoj pro hosty. Celkový náklad na tyto práce činí včetně nákladů na zařízení 895 425 Kč (715 371 Kč sál, 180 054 Kč pohostila včetně velkého okna na chodbě). Toto všechno mohlo být uskutečněno díky pravidelným měsíčním sbírkám na farní sál. Nemalou měrou také díky vašim finančním darům. Velmi za to vám, všem dobrodincům děkuji.

Z dotací:
- pokračuje výměna střechy a narušených tesařských prvků kostela Nanebevzetí Panny Marie, která je plně hrazena z dotačních programů Ministerstva kultury, Pardubického kraje a Města Chrudim. Letos jsme na kostele Nanebevzetí Panny Marie prostavěli z dotací 2 545 000 Kč. Započalo se s opravou kostela sv. Bartoloměje v Kočí a dále pokračuje oprava kostela sv. Marka v Markovicích, kde jsme ke krajské dotaci (100 000 Kč) letos zaplatili z vlastních zdrojů podíl 25 000 Kč.

K 31. 12. 2011 - v pokladně je zůstatek 14 550 Kč
- na běžném účtu je zůstatek 206 150 Kč (včetně platby od Farní charity za nájem a energie na 1. pololetí 2012).
- zůstatek finančních prostředků celkem 220 700 Kč po vyčerpání a zúčtování všech dotací na opravy kostelů naší farnosti.
Závazky: - výši doplatku za varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie 64.200,- Kč jsme už vloni rozporovali (na cca 25.000, Kč), varhanář, pan Fischer na náš rozklad ještě neodpověděl.

Poděkování:
- po celý rok jste přispívali do sbírek a dávali jste na potřeby farnosti finanční dary
- velmi jste pomohli při brigádách na faře, ušetřili jsme tím nemalé finanční prostředky
- skupina žen uklízí faru, uklízíte a zdobíte naše kostely
- poděkování patří členům Pastorační a Ekonomické rady za spolupráci a spoluzodpovědnost za naši farnost
- varhaníci nás doprovázeli při bohoslužbách, poděkování chrámovému sboru a sboru Salvátor
- ministranti nám pomáhají při liturgii
- poděkování „Hlubokému koření“ za službu při dětských bohoslužbách i při jiných příležitostech
- poděkování katechetům, kteří se věnovali dětem, též Soni Vtípilové, která neúnavně připravovala jarní pobyt, oba letní tábory, lezeckou sobotu, farní družinu a mnohé další aktivity pro děti a mládež
- poděkování manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- též zahradnictví Mikan za květinovou výzdobu kostela Nanebevzetí Panny Marie
- poděkování P. Tomáši, P. Pavlu Hájkovi a pastoračním asistentkám Soně Vtípilové a Petře Pudilové za jejich mnohostrannou a požehnanou službu.
Děkujeme, že jste navštěvovali mše svaté a za farnost se modlili. Děkujeme všem za to, čím jste přispěli k růstu farního společenství, upevnění farní rodiny a Božího království mezi námi.

Udílení svátostí:
Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 35 osob (19 chlapců, 14 dívek,
2 dospělí). Jeden dospělý pokřtěný v jiné církvi byl přijat do Římskokatolické církve.
Církevní sňatek zde uzavřely letos pouze 3 páry.
Svátost biřmování přijalo 12 mladých lidí
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 26 bratřími a sestrami.
Byli to: Ing. Hajda, Milan Mašek, Tobiáš Žiga, Jiří Smetánka, Marie Halámková, Ivan Stahoň, Maxmilián Koky, Alena Drápalová, Eva Fidlerová, Marie Pudilová, Miluše Skalická, Václav Doležal, Marie Brtnická, Milada Trýznová, Miroslava Poulová, Jan Pochobradský, Marie Novotná, Jaroslava Chvojková, Ludmila Žampachová, Milan Drábek, Josef Zach, Anna Puchýřová, Pavlína Jeníčková, Miloš Valenta, Marie Vodvárková a Jiří Havel. R.I.P.