Složení Pastorační rady farnosti

Pastorační rada Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim

Duchovní:
P. Pavel Hájek
P. Jiří Heblt – předseda PR
P. Tomáš Kvasnička

Do pastorační rady farnosti (dále PR) byli podle Stanov (II./1.c) přímo delegováni:
Dana Zelená - Farní charita Chrudim
Tomáš Židek - Za varhaníky a chrámový sbor

Do PR byli podle Stanov (II./1.d) farním společenstvím zvoleni:
Josef Boháč
Tomáš Pavlík
Petra Pudilová
Petr Soukal
Marie Šmídková

Do PR byli podle Stanov (II. /1. e) farářem svobodně jmenováni:
Josef Drahokoupil
Klára Fidlerová
Viliam Kopecký
Soňa Vtípilová