Nástěnka 2012 - Velikonoce

Toto znamená věřit ve vzkříšení
Až uvidíš bouřku, která tříští les,
zemětřesení, které mává zemí,
řekni si: „Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí do své nehybnosti.“

Když tě bude hřích škrtit
a bude ti, jako by ses dusil,
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých
a já vstanu ze svého hříchu.“

Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých
a učinil nové nebe a novou zemi.“

Když uvidíš svého syna utíkat z domova,
a tvé sny se ti rozplynou, řekni si:
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje.“

Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná,
až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek,
řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“

Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení,
řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“
Tohle znamená věřit ve vzkříšení!
(Carlo Carretto: Myšlenky na každý den, Nové Město)


Ten, který je Chlebem života, začal svoji službu hladem na poušti.
Ten, který je vodou života, ukončil svůj život v žízni na kříži.
Ten, který byl unavený, dává odpočinek.
Ten, který platil daně, je Králem králů.
Ten, který se modlil, slyší naše modlitby.
Ten, který plakal, osuší naše slzy.
Ten, kterého prodali za třicet stříbrných, nás vykoupil.
Ten, kterého vedli jako beránka na zabití, je naším Dobrým Pastýřem.
Ten, který zemřel, byl vzkříšen a tak přinesl život všem, kteří v něj uvěří.