Ministrantské setkání se uskutečnilo v Chrudimi

V pořadí již sedmým setkáním ministrantů se jako zlatá niť táhlo povzbuzení a výzva: „Hledám Tvoji tvář...“

Na začátku setkání byli přivítáni P. Janem Uhlířem, který se o ministranty královéhradecké diecéze stará. Milého přijetí se jim dostalo také od pana starosty Petra Řezníčka a také pastýře místní farnosti Jiřího Heblta. Již od začátku setkání byl přítomen otec biskup Jan Vokál. Už z dálky bylo z kostela slyšet zpěv, kytary, housle flétny, bicí a písničky, kterými Pána chválila chrudimská kapela Hluboké koření.

Řádový bratr Raymund vyprávěl ministrantům dávný příběh a oni se stali svědky zázračné události, která se v Chrudimi stala před více než 350 lety. Švédští vojáci při hře v kostky tupili obraz svatého Salvátora – tvář našeho Spasitele. Statečná žena Dorota ale obraz s nasazením života zachránila a pečlivě jej ukryla, aby se již více nedostal do nepovolaných rukou. Zprávu o místě, kam jej schovala, zanechala ve své závěti. Obraz zůstal ukryt a nikomu se doposud nepodařilo jej najít. A právě to byl úkol. Hledat a najít Tvář na milostném obraze chrudimského Salvátora. Biskup Jan dal ministrantům požehnání na cestu a oni se rozeběhli starobylými chrudimskými ulicemi pátrat po závěti statečné Doroty, která byla klíčem k místu úkrytu zázračného obrazu.

Jednoduché to ale nebylo. Posuďte sami, museli zvládnout mnoho úkolů. Při nich se v druhých setkávali s Kristem – Salvátorem trpícím, uzdravujícím, milujícím... Přes všechny překážky a nástrahy nakonec závěť získali a s ní i místo úkrytu – kostel sv. Michaela. Tam také nalezli tajné znaky jednotlivých skupin a s pomocí bratra Raymonda a ostatních ministrantů se jim podařilo poskládat všechna písmena do správného pořadí. Konečně rozluštili dlouho hledanou šifru: p o d   v a r h a n a m i.

Bratr Raymond se šel rychle podívat a opravdu pod varhanami byl mnoho let schován obraz našeho Salvátora – Spasitele. Fanfára všem hlásila vítězství, kterého se podařilo dosáhnout. Každý z účastníků se mohl Spasiteli poklonit v chrámu, kde byl tak dlouho chráněn před těmi, kteří by Jeho tvář opět chtěli tupit...

Vrcholem setkání byla slavnostní mše svatá, které se účastnilo 343 ministrantů a ministrantek. Obraz, který našli, byl slavně přinesen do chrámu Nanebevzetí Panny Marie, aby mohl být Spasitel vždy blízko všem, kteří se mu chtějí klanět a hledat Jeho tvář...