Náboženský, duchovní a společenský život ve farnosti

Advent 2009
První advent s našimi duchovními pastýři! Jaký asi bude a co nového přinese? Snad v myslích nás všech se objevovaly tyto a podobné otázky. Odpovědi na ně nás nezklamaly.

Roráty
Již před první adventní nedělí se na faře opět sešli zájemci o výrobu adventních věnců, které pak byly v neděli požehnány a nesly toto adventní požehnání do našich domovů.

O této první adventní neděli byly ohlášeny mše svaté Rorate, což byla pro nás novinka. Probíhaly pak pravidelně vždy ve středu u svaté Kateřiny a v sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 7 hodin. K jejich atmosféře přispívala překrásná hudba – starobylé rorátní písně, ale i rozžaté svíce v lavicích, často v lampičkách, které si podle předtištěného návodu vyrobily děti.

Advent a děti
Jim připravili naši otcové ještě jedno překvapení, které nazvali adventní cestou. O první adventní neděli byl v kostele P. Marie představen tajemný obraz celý zahalený fialovými čtverečky. Děti pak byly vyzvány, aby sejmuly libovolný čtvereček za účast na mši sv., modlitbu či dobrý skutek. Do Vánoc se jim podařilo celý obraz odhalit. Byla na něm Svatá rodina.

Děti prožily také již tradiční mikulášskou besídku v klubovně na faře přímo na svátek tohoto světce v neděli 6. 12. 2009.

Další akce
Ve středu 9. 12. proběhly na faře dvě akce. Jedna tradiční – ekumenická bohoslužba – a jedna nová – biblická hodina pod vedením kaplana P. Tomáše Kvasničky.

Štědrý den
Na Štědrý den od 15 hodin se také tradičně konalo zpívání dětí u jesliček . Novinkou byla vánoční hra, kterou děti nacvičily pod vedením Petra Soukala mladšího.

Vánoce
O půlnoci 24. 12. sloužil před zaplněným kostelem P. Jiří Heblt mši svatou a začala doba vánoční.
Boží hod vánoční jsme oslavili mší sv. s hudbou a zpěvem chrámového sboru i sboru Salvátor. Z kůru nezněly pouze varhany, ale i další hudební nástroje, ať už smyčcové, nebo dechové.

O svátku Křtu Páně 10. 1. 2010 byl vyhlášen tzv. alianční týden ekumenických bohoslužeb ve sborech ČCE, CČSH a ČB.

Liturgické mezidobí
Na ně navázala v dalším týdnu ekumenická bohoslužba rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů 17. – 23. 1. 2010.PRAVIDELNÉ UDÁLOSTI:
Biblické hodiny

Vcelku pravidelně probíhaly jednou za 14 dní ve středu i nadále na faře biblické hodiny s P. Tomášem Kvasničkou. Zájemci pak mohli získat CD s audiozáznamem všech biblických hodin do konce června. Nahrávky bylo také možno si „stáhnout“ z webových stránek farnosti. Zasloužil se o to Vojtěch Novotný.

Řeckokatolické bohoslužby
Jednou za týden se slavily i letos řeckokatolické bohoslužby v kostele svatého Michaela. Bylo to rovněž ve středu od 17 hodin.

Mše sv. pro děti a latinské
Další pravidelnou akcí se staly dětské bohoslužby. Konaly se každé sudé úterý v měsíci po dobu školního roku. V liché úterky se sloužily mše svaté v latině.

Adorace
Každý první pátek v měsíci jsme se účastnili celodenní adorace v kostele nebo ve farní kapli (podle ročního období). K účasti se farníci zapisují na rozpis, aby se zajistila stálá přítomnost někoho z nás před Nejsvětější svátostí.V tomto církevním roce se naše farní společenství setkávalo nejen na bohoslužbách a poutích, ale i při dalších příležitostech. Díky našim kněžím se i společenský život naší farnosti zintenzivnil.

Společenský večer
První novinkou v tomto směru byl společenský večer naší farnosti v sobotu 13. 2. 2010. Jeho první část byla věnována především dětem, které si užily karnevalu. Na něj navázala taneční zábava pro větší děti a pro dospělé. K tanci a poslechu hrál orchestr ZUŠ Chrast pod vedením Tomáše Židka, pohoštění připravily členky naší farnosti. Celá akce se konala ve Spolkovém domě.

Postní doba
Popeleční středa připadla na 17. 2. a zahájila postní dobu, kdy nám dobrý Bůh dal další příležitost k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Od následujícího pátku 19. 2. pak tradičně přede mší svatou probíhaly pobožnosti křížové cesty.

Jarní prázdniny v Jeníkově u Hlinska
Od neděle 21. 2. do pátku 26. 2. prožily děti z farnosti jarní prázdniny v Jeníkově u Hlinska. Akce měla název „Hledá se Yetti! Aneb Jé – Ty!“, byla naplněna zimními radovánkami se spoustou sněhu, hrami i duchovním programem a účastníci se radovali z možnosti být spolu. Pobyt vedli naši duchovní otcové, paní Soňa Vtípilová a Gabriela Hájková. S vařením pomáhaly paní Marie Martínková, Anežka Fiedlerová a Marie Matoušková z Vejvanovic.

Svatopetrský haléř
Každoroční sbírka pro Svatého otce zvaná Svatopetrský haléř se uskutečnila 28. 2. 2010 a v Chrudimi vynesla 12 137 Kč.

Nové webové stránky
10. 3. 2010 došlo k významné události, která umožňuje lepší komunikaci nás ve farnosti Chrudim i naší farnosti se světem. Byly uvedeny do provozu nové webové stránky pod heslem www.farnost-chrudim.cz

Postní duchovní obnova
Abychom si plněji uvědomili své vztahy k Bohu a bližnímu a případné nedostatky v nich a mohli je pak i napravit, pozvali nám naši duchovní pastýři P. Martina Sedloně OMI, který u nás od 19. do 21.3. 2010 vedl postní duchovní obnovu.
Její program začal v pátek v kostele Nanebevzetí P. Marie mší svatou s promluvou P. Sedloně. Následovalo setkání s mládeží na faře. V sobotu po mši sv. s promluvou přednášel otec Martin celé dopoledne v sále Vodních zdrojů. Na ně odpoledne navázala kající bohoslužba a po ní příležitost ke svátosti smíření. Večer jsme se s otcem Sedloněm mohli setkat na faře, stejně jako po nedělní mši sv. opět s jeho promluvou.

Svatý týden
Svatý týden začal Květnou nedělí 28. 3. 2010.

Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek tedy připadl na 1. 4. Památku Večeře Páně, při níž Pán Ježíš ustanovil eucharistii a svátost kněžství, jsme zahájili v kostele Nanebevzetí Panny Marie mší sv. s obřadem mytí nohou. Varhany a zvony umlkly po Gloria. Po mši sv. byla v kostele krátká adorace na památku Getsemanské zahrady, kde se Pán Ježíš pro nás potil krví. Adorace pak pokračovala do 22 hodin na faře.

Velký pátek
Na Velký pátek se někteří z nás zúčastnili liturgie hodin od 8 hod. Odpoledne ve tři hodiny jsme se sešli na křížové cestě a velkopáteční obřady s pašijemi podle sv. Jana a uctíváním kříže začaly v 18 hod. Od osmé hodiny večerní pak probíhala adorace v kapli na faře po celou noc do 8 hodin ráno.

Bílá sobota
Na Bílou sobotu byla vystavena v Božím hrobě v hlavním kostele Nejsvětější svátost oltářní. Obřady velikonoční vigilie začaly svěcením ohně a velikonoční svíce před vchodem do kostela, uvnitř pak pokračovaly chvalozpěvem Exsultet, čtením ze Starého i Nového zákona a svěcením křestní vody. Křest svatý přijali dva mladí lidé – Jan Bárta a Kristýna Šváhová. My ostatní jsme při tom obnovili svůj křestní slib. Po mši sv. pak ještě na faře proběhla slavnost Agapé – radostné společné posezení s pohoštěním, které připravily obětavé farnice.

Velikonoční doba
O neděli Zmrtvýchvstání Páně slavnostní a radostnou atmosféru podtrhla chrámová hudba (orchestr, zpěv) a po mši svaté se tradičně žehnaly pokrmy.

Biskup Dominik Duka pražským arcibiskupem
Již v týdnu oktávu velikonočního došlo k významné události pro naši diecézi. Náš dosavadní otec biskup Dominik Duka byl povolán na svatovojtěšský stolec. S námi diecézány se rozloučil již na Pondělí velikonoční pastýřským listem. 10. 4. se pak někteří naši farníci spolu s oběma kněžími zúčastnili slavnostní intronizační mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž byl Dominik Duka OP uveden na svatovojtěšský stolec a jmenován arcibiskupem pražským. Celou událost přenášela i ČT, a tak jsme se mohli na dálku účastnit i my, kteří jsme do Prahy nejeli. Při tom jsme se dozvěděli o jiné, tragické události, o níž je pojednáno v kapitole Významné události.

Velikonoční bazárek
11. 4. o neděli Božího milosrdenství po mši svaté se uskutečnil velikonoční bazárek. Při něm se prodávaly výrobky, které děti vytvořily v průběhu postní doby. Výtěžek z prodeje činil 5 630 Kč a byl zaslán na Papežské misijní dílo pro pomoc dětem.

Putování ke svatému Jiří
Na den svatého Jiří dne 24. 4. putovali zvláště mladí farníci do krásného kostelíka u Třech Bubnů, který je tomuto světci – patronovi skautů – zasvěcen. Tam slavili spolu s otcem Jiřím Hebletem mši svatou.

Výtvarná sobota
Další novinkou soboty 24. 4. s názvem Dostaveníčko s múzou, kterou připravila a vedla Soňa Vtípilová. Zájemci o výtvarné činnosti všech věkových kategorií se sešli na faře, kde si mohli vyzkoušet zdobení ubrouskovou technikou, batikování za studena i novou techniku práce s polymerovými hmotami při výrobě vlastních šperků.

Májové pobožnosti
První májová pobožnost připadla již na středu 1. 5. Po celý měsíc jsme pak při nich zpívali písně ke cti Panny Marie, modlili se mariánské litanie a poslouchali zamyšlení z knihy Václava Renče Májové úvahy.

Setkání dětí s biskupem
V sobotu 15. 5. se ministranti a některé děti naší farnosti zúčastnili setkání s otcem biskupem Josefem Kajnkem v Hradci Králové. Tématem bylo křesťanství v době renesance a reformace.

Farní pouť do Sopot
V neděli 16. 5. se konala první farní pouť do Sopot. Autobus odvezl většinu účastníků po mši sv. do Nového Ranska, odkud putovali asi dva a půl km podél řeky Doubravy do Sobiňova – Sopot. Menší skupina farníků tam přicestovala na kolech spolu s otcem Tomášem Kvasničkou. Tam se všichni zúčastnili mše svaté od 12 hod., po níž následovala i májová pobožnost. Pak se starší poutníci vydali autobusem do Chotěboře, kde je čekala prohlídka města, zámku a nakonec i setkání s P. Josefem Davidem s pohoštěním na tamější faře. Mladší a zdatnější poutníci se tam vydali také, ovšem pěšky překrásným údolím Doubravy. Na faře se pak všichni sešli a večer navrátili domů.

Svatodušní svátky
14. 5. jsme se začali společně modlit svatodušní novénu. Přípravou na slavnost Seslání Ducha svatého bylo i promítání záznamu přednášek P. Elliase Velly o Duchu svatém. To pokračovalo i po slavnosti v červnu.
Vpředvečer slavnosti jsme slavili i svatodušní vigilii. Vlastní svátek připadl na 23. 5. Následujícího dne jsme se mohli zúčastnit i ekumenické svatodušní bohoslužby v modlitebně Církve bratrské ve Filištínské ulici.

Farní den
Dalším novým obohacením společného života naší farnosti se stal první farní den. Uskutečnil se v neděli 27. 6. Mše svatá byla výjimečně přesunuta na 10. hodinu a předsedal jí P. Pavel Hájek. Po ní byli všichni zváni – a mnozí pozvání přijali – ke společnému obědu na faře, po němž následovala zábava, zpěv při harmonice, akční hra pro děti i lehké sportovní vyžití. S přípravou pomohli dobrovolníci pod vedením Marie Šmídkové. Počasí nám přálo a náš první farní den se opravdu vydařil.

Brigády
Farnost se i nadále utužovala také společnou prací při brigádách na úpravě farního dvora, úklidu po přestavbě kněžských bytů na faře i úklidu v kostelích mimo dny pro tento účel stanovené. Bylo to 12. 12. 2009, 1. 5., 19. 6., 31. 7. a 6. 11. 2010. O opravách a dalších pracích v odd. Péče o kostely a budovy.

Salvátorská pouť: Příprava
Vrcholem náboženského života o prázdninách je už tradičně pouť ke svatému Salvátoru – Ježíši Kristu proměněnému na hoře Tábor. Letos byla 1. 8. v kostele Nanebevzetí Panny Marie zahájena výstava s názvem Salvátorská tradice v Chrudimi. Vystavené exponáty informovaly o vzniku úcty k milostnému obrazu sv. Salvátora – Spasitele a jejím rozvoji, jak jej dokládají četné obrazy, písně a z novější doby (19. a 20. stol.) také drobné poutní předměty a básně. Výstavu připravili P.Jiří Heblt a Dr. Tomáš Pavlík. Ve čtvrtek 5. 8. se konala přednáška Dr. Pavla Panocha z Univerzity Pardubice nazvaná „Zázračný obraz chrudimského Salvátora a jeho barokní legenda“. Následujícího dne pak v kostele sv. Kateřiny proběhly slavnostní zpívané nešpory, adorace a uctívání obrazu nejsvětějšího Spasitele.

Vlastní pouť
Pouť pak vyvrcholila v neděli 8. 8. při dvou mších svatých, v 8.30 (P. Jiří Heblt) a v 10 hod., kdy slavnostní poutní bohoslužbu celebroval P. Dr. Tomáš Petráček z Hradce Králové. Ten vyučuje církevní dějiny na KTF UK Praha a také na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Hudbou a zpěvem provázely tuto mši sv. spojené sbory a chrámový orchestr.

Letní dětský tábor
I v tomto roce mělo 25 dětí možnost společně prožít část prázdnin od 9. do 15. srpna na letním táboře v Chotěborkách. Vedly jej Soňa Vtípilová a Klára Fidlerová, kterým vydatně pomáhali mladí farníci. Téma tábora znělo „Indiáni“. Střídavě se jej účastnili i oba kněží a slavili s táborníky bohoslužby.

Nový školní rok
Na samém konci srpna – 31. 8. – se konala první dětská bohoslužba v novém školním roce, kdy byly dětem požehnány i jejich školní potřeby a kdy jsme společně prosili za ně, jejich rodiče a další vychovatele, především učitele.

Výuka náboženství
V průběhu září se opět „rozjela“ i výuka náboženství. V uplynulém školním roce (2009/10) byla výuka rozdělena do těchto skupin: předškoláci, které vyučoval T. Pavlík, děti z 1. a 2. tříd pod vedením S. Vtípilové, žáci 3. až 5. třídy – T. Pavlík, žáci 6. až 9. tříd – P. T. Kvasnička a středoškoláci – S. Vtípilová.

Ve školním roce 2010/11 vedl skupinu 6 předškoláků opět T. Pavlík, dětí 1. a 2. tříd bylo 12 a učila je S. Vtípilová, 7 dětí 3. až 5. tříd vyučoval T. Pavlík a žáky z 6. – 9. třídy v počtu 6 zase P. T. Kvasnička. Středoškoláky tentokrát učil P. J. Heblt a bylo jich 6.

Další farní pouť
Prosby za děti a jejich rodiče i vychovatele a také modlitby za Vojtěcha Novotného a Petra Soukala, kteří se začali připravovat na kněžství v olomouckém Teologickém konviktu, jsme Bohu předkládali i na naší další farní pouti – tentokrát do Vranova u Brna a Slavkovic u Nového Města na Moravě. Uskutečnila se 11. 9. Byl prosluněný zářijový den, a tak jsme se cestou autobusem mohli těšit z krásy naší země, ve Vranově pak z architektury tohoto starobylého poutního místa i ze vzájemné blízkosti s dalšími farníky. Vrcholem pouti byla samozřejmě mše svatá, kdy jsme se setkali i s nejvyšší Láskou. Také jsme se seznámili s historií místa a spiritualitou bratří paulánů, kteří je spravují. Odpoledne jsme se pak přesunuli do překrásného moderního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích, kde jsme se dozvěděli o úctě k milostnému obrazu Božího milosrdenství od sestry Faustyny Kowalské. Také jsme obdivovali netradiční, ale velmi působivou křížovou cestu na svahu za kostelem.

„Minipouť“ ke kostelu sv. Kříže
Formu pouti měla i druhá dětská bohoslužba nového školního roku 13. 9. Děti se na ni připravily už předem výrobou vlastních křížů. Pouť samu jsme zahájili odpoledne v kostele sv. Kateřiny. Odtud jsme se navzdory nepříznivému počasí vydali do malebného kostela Povýšení svatého Kříže na hřbitově, kde se bohoslužby konají jen výjimečně. Ze mše sv. jsme si mohli odnést poučení, že se každý z nás může se svými bolestmi, trápením a hříchy schovat do stínu kříže a tam najít svůj klid.

Říjen
V měsíci říjnu jsme se věnovali individuální i společné modlitbě svatého růžence. Společné modlitby se konaly vždy ve středu v 18.30 ve farní kapli. Naši kněží nás povzbuzovali také k modlitbě růžence v rodinách.

Misijní bazar
16. 10. na faru opět přišli nadšení výtvarníci vyrábět drobné dárky. Ty byly v neděli při mši sv. požehnány a o týden později po mši sv. nabídnuty ke koupi při dobročinném bazaru. Při mši sv. 24. 10 se četl i dopis P. Jiřího Šlégra o misiích. Spolu s kostelní sbírkou na ně se sešlo 28 029 Kč, které pak byly věnovány na podporu Papežských misijních děl.

S misiemi volně souvisel i program v pondělí 18. 10. odpoledne na faře. Pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc zájemcům představili projekt pomoci Haiti s názvem Pomáhejte s námi.

Drakiáda
Již o den dříve, v neděli 17.10. odpoledne, se již tradičně sešli rodiče a děti ke společnému pouštění nejrůznějších draků na Větrníku.

Listopad
Počátek listopadu přináší slavnost Všech svatých a 2. 11. Všech věrných zemřelých neboli Dušiček. Konala se řada mší svatých. Nejprve v 7.30 v kostele sv. Michaela, v 16 hod. ve hřbitovním kostele sv. Kříže a ještě večer v 18 hod. v hlavním kostele. Po mši sv. odpoledne jsme se ještě vydali do nové části hřbitova, kde jsme se modlili u hrobů vojáků z 1. světové války. Děti na nich zapálily svíčky.

Bohoslužby v nemocnici a v hospici
Dne 11. 11. se poprvé sloužila také mše sv. v nemocnici. Od té doby se tam slaví přibližně jednou měsíčně kromě prázdnin. Mše sv. se konají zpravidla jednou týdně ve čtvrtek také v chrudimském hospici.

Křty, pohřby, svatby
V kalendářním roce 2010 bylo pokřtěno celkem 33 osob, z toho 15 chlapců, 16 dívek a 2 dospělí (1 muž a 1 žena).

29 farníků bylo pohřbeno a svátost manželství přijalo celkem 14 párů.