Spolupráce s městem Chrudim

FARNÍ CHARITA CHRUDIM
První významnou oblastí spolupráce farnosti a města Chrudim jsou aktivity Farní charity.

V adventu 2009 byl první akcí organizovanou Charitou koncert skupiny Soli Deo. Konal se ve čtvrtek 3. 12. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Skromný výtěžek z dobrovolného vstupného byl použit na potřeby klientů Charity.

Tříkrálová sbírka
Už několik let je nejvýznamnějším projektem Charity v naší zemi Tříkrálová sbírka. V Chrudimi se konala 9. ledna 2010 za vpravdě zimního počasí – v mrazu a sněhu. Ve městě se vybralo 87.209,- Kč, což bylo téměř o pět tisíc více než vloni. Jako nejlepší koledníky vyhodnotila chrudimská Charita skupinu vedenou Vojtou Novotným, v jejichž pokladničce bylo 11.846,- Kč. V kostele sbírka vynesla 7.033,- Kč. V celém okrese se vybralo 438.167,- Kč. 65 procent této částky připadlo Farní charitě. Peníze posloužily jednak na finanční výpomoc pro sociálně slabé rodiny (v součinnosti s odborem sociálních věcí) a dále na provozní náklady pečovatelské služby a občanské poradny. Zbylých 35% šlo na režii sbírky a humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Díky penězům vybraným v této Tříkrálové sbírce mohla Charita ČR poskytnout 500 tisíc dolarů na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. V této zemi pracoval roku 2010 i misionář z ČR P. Roman Musil.

Ke stejnému účelu vyhlásil na základě souhlasu všech diecézních biskupů předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner na neděli 24. ledna celonárodní kostelní sbírku. V Chrudimi vynesla 50.686,- Kč.

Ředitel Diecézní charity vybral skupinu tříkrálových koledníků vedených Mgr. Martou Ledererovou na setkání s otcem biskupem 5. 3. 2010. Tato skupina nacvičila scénku o mudrcích, kteří přišli do Betléma, a obešla s ní při Tříkrálové sbírce všechna oddělení v chrudimské nemocnici.

Akce Povodně
Dne 6. 6. 2010 vyhlásila Farní charita akci Povodně. V prostorách Charity Chrudim vystavila výrobky klientů v péči Charity Nové Hrady – Chotovice. My jsme si je mohli zakoupit a přispět tím na povodňové konto, z něhož se pomáhalo lidem postiženým rozvodněním řeky Novohradky a místy i Chrudimky koncem jara.KONCERTY DUCHOVNÍ HUDBY
Oblast kultury byla snad nejčastější formou spolupráce farnosti s městem. Již o Vánocích přicházelo do kostela mnoho lidí prohlédnout si betlémy a vánoční výzdobu a navštívit koncerty. Jak správně poznamenal pan regenschori Tomáš Židek: „Směrem k nevěřící či nepraktikující veřejnosti představují koncerty duchovní hudby výraznou pastorační a evangelizační aktivitu, zvláště když jsou zahájeny promluvou kněze. Věřící člověk by měl chápat každý koncert duchovní hudby jako jakousi specifickou formu bohoslužby a podle toho k ní přistupovat.“

V daném období se konaly následující koncerty:
26. 12. 2009 tradiční svatoštěpánský koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor.

3. 1. 2010 rovněž tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Slavoj. Uvedl jej bývalý duchovní správce farnosti P. Josef Smola.

30. 5. 2010 pořádal sbor Salvátor benefiční koncert pro projekt Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO SKP Centrum. (Dirigent T. Židek, varhany Michal Hanuš). Podstatná část programu měla Mariánskou tématiku.

2. 6. 2010 se konal varhanní koncert posluchačů varhanního oddělení Konzervatoře Pardubice ze třídy profesora V. Uhlíře.

13. 6. 2010 skupina Hluboké koření vystoupila po pečlivé přípravě na festivalu moderní duchovní hudby v Horním Újezdě u Litomyšle. Tam reprezentovala naši farnost mezi dalšími kapelami a skupinami (např. Učedníci, Michael, Vokativ, Joanna Rybak z Polska).

15. 8. 2010 slavnostní varhanní koncert Kateřiny Jirešové a jejích hostí při příležitosti druhé chrudimské pouti (svátek Nanebevzetí Panny Marie).

22. 9. 2010 jsme mohli navštívit varhanní koncert posluchačů varhanního oddělení Konzervatoře Pardubice ze třídy profesora Josefa Rafaji.

1.10. 2010 pořádala Chrudimská beseda duchovní koncert v rámci městského abonentního cyklu. Vystoupil varhaník Pavel Svoboda a soubor Barocco sempre giovane. Pořadatel uhradil ladění varhan i další náklady.PŘEDNÁŠKY
Dalším významným polem spolupráce farnosti a města byly i roku 2010 přednášky. Konaly se v přednáškové síni Vodních zdrojů.

16. 2. 2010 pořádala naše pobočka Křesťanské akademie přednášku Prof. Pavla Ambroze SJ z CMTF Olomouc a ředitele centra Aletti nazvanou „Mají ještě dnes co říci jezuité modernímu člověku?“

1. 3. 2010 - tedy v postní době - zazněla přednáška Dr. Karla Sládka s názvem „Půst v náboženských tradicích.“

20. 4. se konala opět v rámci Křesťanské akademie přednáška Andreje Šumbery „Svatováclavská koruna – symbol českého státu.“

5. 8. 2010 proběhla přednáška Dr. Pavla Panocha z Univerzity Pardubice s názvem „Zázračný obraz Chrudimského Salvátora a jeho barokní legenda“, která byla součástí akcí spojených s hlavní chrudimskou poutí (viz též kapitolu Náboženský život farnosti).

Kromě těchto jednotlivých přednášek pokračoval také v síni Vodních zdrojů přednáškový cyklus pořádaný dlouhodobě naším významným farníkem RNDr. Mgr. Tomášem Pavlíkem. Posluchači se scházeli vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Od října 2009 do června 2010 pokračoval už XI. ročník přednášek nazvaný Základy křesťanství. Od 7. 10. 2010 pak začal cyklus nový. Tentokrát Dr. Pavlík zvolil s ohledem na to, že P. Tomáš Kvasnička zahájil na faře biblické hodiny, nové téma, a to „Příběhy z mytologie“.NOC KOSTELŮ
Novinkou, při níž se obyvatelé i návštěvníci města setkali se životem farnosti, se stala akce s názvem Noc kostelů. Proběhla 28. 5. 2010. Návrhu programu i organizačního zajištění se ujali členové Pastorační rady. Ovšem bez ochotných spolupracovníků by vše bylo zůstalo jen na papíře.

V arciděkanském kostele
Do arciděkanského kostela Narození Panny Marie zvalo návštěvníky vyzvánění zvonů v 16.45 hod. Od 17 hodin měli možnost volné prohlídky chrámu, kterou v 17.30 vystřídala modlitba růžence a v 18 h. pravidelná bohoslužba. Pak se kostel stal na několik hodin místem prohlídek, přednášky Dr. Tomáše Pavlíka nazvané „Symbolika světla a tmy“ a také ukázek liturgického nádobí a oděvů s výkladem P. Jiřího Heblta. Docházelo i k zajímavým a často neplánovaným setkáním. V chrámovém prostoru jsme zaregistrovali pohyb i zastavení, zaznívala zde slova i velebné tóny varhan, ale přišlo i ztišení. Otevřely se prostory, do kterých běžný návštěvník zpravidla nemá přístup (kůr a věž). Po celou dobu se nabízela možnost rozhovoru s knězem i malé občerstvení v sakristii. Jakousi korunou těchto chvil byla závěrečná noční modlitba (před půlnocí).

V kostele sv. Michaela
Komornější prostředí nabídl kostel sv. Michaela. Zde zpívaly a z duchovní literatury předčítaly maminky z farního společenství. Protože se v tomto kostele slouží každou středu bohoslužba ve východním obřadu, zazněla zde přednáška Dr. Karla Sládka „Východní církve – spiritualita chrámu a liturgie východního ritu.“ Po ní mladí z Hlubokého koření zpívali a promítali fotografie. Nakonec také zde zněla varhanní hudba. Celý program pak vyústil do závěrečné modlitby před 22. hodinou.

Hodnocení Noci kostelů
Velmi povzbudivé bylo, že návštěvníci byli za nabízený čas i program vděční a že se nevyskytl žádný incident. Snad nejlepším shrnutím jsou následující řádky, které napsal jeden z účastníků: „Chrudimská noc kostelů byla výborná, překvapivě nápaditá a vůbec neodpovídala představě nudně nočního, studeného kostela s pár bloudícími zvědavci.“ Pan arciděkan P. J. Heblt na stránkách Salvátoru velmi ocenil ochotu, obětavost, nápaditost i akceschopnost těch, kteří Noci kostelů vtiskli výslednou podobu, a ze srdce jim poděkoval. Podle svých slov se už těší na další podobná obohacující setkání.Průvodcovská služba
Novinkou loňského roku, která se ovšem velmi osvědčila a pokračovala i roku 2010, byla průvodcovská služba v kostele. Díky ní byl hlavní chrudimský chrám v letních měsících (červen až září) každodenně otevřen příchozím. Jim průvodci – v tomto roce tři muži – podali zasvěcený výklad zaměřený nejen na historii, umění a architekturu, ale i jejich teologické zdůvodnění.

Letos to byli pánové Jiří Joska, Josef Pecka a Jaroslav Šedý, kteří se ve službě střídali tak, aby byli v kostele přítomni vždy dva. Byli vybráni farností z řad nezaměstnaných nad 50 let a placeni opět Úřadem práce.

Arciděkanský kostel tak navštívilo za celou dobu jejich působení 12060 lidí. Nejvíce návštěvníků (4172) přišlo v srpnu.Den otevřených dveří památek
Obyvatelům, turistům a vůbec zvídavým lidem se chrudimské kostely otevřely i v Den otevřených dveří památek dne 11. 9. 2010. Program týkající se sakrálních památek byl opravdu bohatý. Před 9. hodinou se rozezněly zvony kostela Nanebevzetí Panny Marie, kam lidé mohli zavítat na prohlídku až do 17 hodin. Dvakrát za den tam Dr. T. Pavlík přednášel o dějinách a proměnách chrámu a jeho výzdoby s přihlédnutím k duchovní symbolice. Přišlo tam tehdy 1214 lidí.

Od 9 do 17 hodin byly otevřeny i kostely sv. Kateřiny a sv. Michaela k volné prohlídce s možností výkladu na požádání.

Před polednem se návštěvníci mohli zúčastnit komentované prohlídky nádherné barokní památky na náměstí – sloupu Proměnění Páně (opět Dr. T. Pavlík).

Lidé mohli vstoupit i do kostela sv. Josefa, kde probíhala rekonstrukce a proměna místa na muzeum barokního umění.

Vrcholem dne byla okružní jízda autobusem po filiálních kostelích farnosti, kde naši kněží také slouží. Cesta začala u arciděkanského chrámu a pokračovala ke kostelu sv. Marka v Markovicích, kapli Panny Marie v Topoli, kostelu sv. Bartoloměje v Kočím, kostelu sv. Jiří na Třech Bubnech až po kostel Nejsvětější Trojice v Sobětuchách – Pouchobradech. Trvala od 13 do 15 hodin. Ke zdaru celé akce přispělo i slunečné a teplé počasí onoho dne.Zápůjčka obrazu na výstavu v Praze
Ojedinělou a zajímavou službou, která naši farnost spojila s širokou veřejností, bylo zapůjčení obrazu Návrat Svaté rodiny z Egypta od Joachima von Sandrarta na velkolepou výstavu „Karel Škréta – doba a dílo“ v Praze. Náš obraz jako příklad tvorby Škrétových současníků byl vystaven ve Valdštejnské jízdárně na velmi výrazném místě, kde vynikla jeho kvalita. Objevil se např. i na fotografii u recenze výstavy v Lidových novinách z 10. 12. 2010. Výstava trvala od 26. listopadu 2010 do 10. dubna 2011 a mnozí z nás ji zhlédli při naší pouti do Prahy 19. února 2011.