Třísetleté jubileum obrazu sv. Salvátora

(přepis z kroniky)

U příležitosti 300-letého jubilea zázračného obrazu sv. Salvátora navštívili arciděkanský chrám Páně v neděli, dne 8. srpna 1948 J. E. arcibiskup pražský a primas český Msgre. Th. Dr. Josef Beran, který sloužil pontifikální mši svatou s kázáním, a J. E. biskup královéhradecký Msgre. Th. Dr. Mořic Pícha, který měl kázání a sloužil mši sv. Oba se též zúčastnili odpoledního průvodu se svatým obrazem po náměstí za účasti desetitisíců poutníků z celých Čech i Moravy.

Slavnostní odpolední kázání měl před arciděkanským chrámem Páně na náměstí Msgre. Alois Tylínek, děkan z Prahy–Nuslí, politický vězeň a oblíbený a známý kazatel a řečník. Duchovenstvo se zúčastnilo v počtu přes 80, mezi nimi byl i J. M. nejd. pan prelát Msgre. Th. Dr. Hugo Doskočil, rektor semináře a konservátor z Hradce Králové.

(napsáno vlastní rukou)
Sv. Salvator bude štědrým oplatitelem všem, kdož přispěli k Jeho oslavě a pomůže, aby 300leté jubileum bylo mezníkem tím požehnanějšího rozvoje náboženského života v chrudimském kraji.

+ Josef
arcibiskup pražský, primas český

(následují další podpisy)
Dr. Mořic Pícha,
biskup král. hrad.

8/8 48

Dr. Hugo Doskočil,
rektor semináře,
konservátor, Hradec Králové

Při těchto oslavách sloužil nově ustanovený zdejší kaplan novosvěcenec P. Vladimír Matějka polní mši sv. u oltáře Panny Marie při památném Čechpauerově sousoší na náměstí, kde byla poslední polní mše sv. konána před první světovou válkou.