Nástěnka 2012 - Blaze...

Blaze matce...
Blaze matce, která dala svým dětem život nejen při porodu, ale dává jim ho neustále.
Blaze matce, která miluje své děti, ale svou láskou je nespoutává.
Blaze matce, která ví, že děti nejsou jejím vlastnictvím, ale darem pro život i pro svět.
Blaze matce, která dokáže být při výchově něžná a zároveň pevná.
Blaze matce, která dává dětem zakusit lásku, úctu a ohleduplnost.
Blaze matce, která učí děti nezištnosti a naučí je říkat „prosím“ i „děkuji“.
Blaze matce, která má čas pro své děti ale i pro sebe samu.
Blaze matce, která se umí s dětmi modlit a žít podle evangelia.
Blaze matce, která dokáže vytušit těžkosti svých dětí a umí jim být nablízku útěchou i pomocí.
Blaze matce, která bdí nad svými dětmi a zároveň jim umožní, aby kráčely svou vlastní cestou.
Blaze matce, která prožívá se svými dětmi radosti i bolesti, úspěchy i nezdary.
Blaze matce, která neučí své děti, aby byly vždy ty nejlepší, ale aby se stávaly stále lepšími.
Blaze matce, která ví, že děti jsou setbou budoucnosti.
Blaze matce, která je ráda, že je matkou.

Blaze otci...
Blaze otci, který dal svým dětem život nejen při zplození, ale dává jim ho stále.
Blaze otci, který se nebojí být laskavý a něžný.
Blaze otci, který si umí s dětmi hrát a „ztrácet s nimi čas“.
Blaze otci, který umí dětem naslouchat, i když je unavený.
Blaze otci, který svou přítomností dává dětem zakusit pocit jistoty a bezpečí.
Blaze otci, pro něhož děti znamenají víc než koníčky a sport.
Blaze otci, který nezahrnuje své děti jen hmotným blahobytem, ale učí je odříkat si a dělit se s druhými.
Blaze otci, který se umí s dětmi modlit a žít podle evangelia.
Blaze otci, který je přesvědčen, že úsměv je víc než pokárání, povzbuzení víc než kritika a objetí víc než výhrůžka.
Blaze otci, který roste spolu se svými dětmi a pomáhá jim, aby se stávaly samy sebou.
Blaze otci, který umí odpouštět chyby svých dětí a přiznávat si své vlastní chyby.
Blaze otci, který se nepovažuje za dokonalého, ale dokáže se zasmát sám sobě.
Blaze otci, který své děti vede k horizontům otevřeným světu a věčnosti.
Blaze otci, který je rád, že je otcem.

Blaze prarodičům...
Blaze prarodičům, kteří pochopili, že život je vzácný dar, a stále si uchovávají chuť žít.
Blaze prarodičům, kteří v průběhu let nasbírali životní moudrost a nyní ji s láskou předávají dál.
Blaze prarodičům, kteří kteří umí ze svého života učinit dar pro druhé a jsou vždycky ochotni pomoci.
Blaze prarodičům, kteří si neustále doplňují zásoby životní moudrosti četbou, modlitbou a vírou v Boha, který dává životu smysl.
Blaze prarodičům, kteří si umí získat lásku svých vnoučat a svou věrností pravým hodnotám jsou jim oporou na životní cestě.
Blaze prarodičům, na které budou děti a vnoučata vzpomínat vždy s láskou.

Blaze dětem...
Blaze dětem, neboť Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.“
Blaze dětem, neboť jsou znamením lásky mezi mužem a ženou i znamením lásky Boží.
Blaze dětem, neboť jsou ochotny poznávat nové věci a stále se učit.
Blaze dětem, neboť dovedou po pádu rychle vstát a jít dál.
Blaze dětem, neboť jsou pro dospělé vzorem odevzdanosti a důvěry.
Blaze dětem, neboť jsou budoucností církve i světa.

Požehnaný domov...
Požehnaný domov, který není vystavěn pouze na základech z cihel a betonu, ale především na věrné a neodvolatelné lásce manžela a manželky.
Požehnaný domov, kde se děti nepořizují jako spotřebiče, příslušenství či doplňky, ale přijímají se jako dar od Stvořitele.
Požehnaný domov, kde má dětský křik a smích přednost před hi-fi reprodukcí z moderní stereosoupravy.
Požehnaný domov, kde je urážlivé slovo vyslovené se vztekem větší tragédií než rozšlápnutý piškot na koberci.
Požehnaný domov, kde mají pastelky a modelína přednost před televizní obrazovkou a monitorem počítače.
Požehnaný domov, jehož obyvatelé tráví víc času ve vzájemném objetí než v zajetí sociálních sítí.

(Převzato se svolením ze záložek, které vydalo nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz.)