Co jsou odpustky? Jak je možné je získat?

Co to jsou odpustky?
(z Katechismu katolické církve, dále KKC, články 1471–1479)

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých. (...) Každý věřící může získat odpustky buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy. (KKC 1471)

Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života; být zbaven věčného života se nazývá „věčný trest“ za hřích.

Na druhé straně každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest“ za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého očištění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest.
(KKC 1472)Jaké jsou tři obvyklé podmínky?
– svátost smíření (věřící ji nemusí přijmout přesně v den, kdy chce získat odpustek)
– svaté přijímání
– modlitba na úmysl Svatého otceOdpustky v Roce víry (od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013)
Odpustky lze získat pro sebe nebo pro duše v očistci.

Rok víry– tři obvyklé podmínky
– buď (a) při alespoň třech účastech na kázání misií nebo přednáškách o dokumentech Druhého vatikánského koncilu a o článcích Katechismu katolické církve
– nebo (b) při navštěvě papežské baziliky, křesťanských katakomb, posvátného místa ustanovené ordinářem pro Rok víry (např. některou baziliku minor – pro královéhradeckou diecézi: katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové, arciděkanský kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži, poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích, poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, poutní kostel sv. Alfonse v Koclířově a v období od 18. května 2013 do 16. října 2013 farní kostel sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku) formou pouti, účast na nějakém obřadu nebo alespoň setrvání přiměřený čas v usebrání při zbožné meditaci a zakončení modlitbou Otče náš, Vyznáním víry v jakékoli právoplatné formě, invokacemi k Panně Marii a eventuálně (dle zasvěcení místa) k svatým apoštolům či svatým patronům;
– nebo (c) ve dnech stanovených místním ordinářem pro Rok víry účast posvátném místě na mši svaté nebo liturgii hodin, modlitba Vyznání víry (pro královéhradeckou diecézi jsou stanoveny dny: 8. 12. 2012, 25. 12. 2012, 1. 1. 2013, 31. 3. 2013, 5. 7. 2013, 15. 8. 2013 a 24. 11. 2013)
– nebo (d) v jeden svobodně zvolený den během Roku víry vykonají zbožná návštěva u křtitelnice nebo jiného místa, kde přijali svátost křtu, a obnova křestních slibůOdpustky v „dušičkovém týdnu“
Odpustky jsou přivlastnitelné duším v očistci.

1. listopadu (odpoledne) a 2. listopadu (celý den)
– při návštěvě kostela
– modlitba Páně
– Vyznání víry
– tři obvyklé podmínky

denně 1. až 8. listopadu
– při návštěvě hřbitova
– modlitba za zemřelé
– tři obvyklé podmínky

denně 25. října až 31. října
(pouze pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou využít obvyklý čas od 1. do 8. listopadu, platí v letech 2012–2019)
– při návštěvě hřbitova
– modlitba za zemřelé
– tři obvyklé podmínkyOdpustky při jiných příležitostech
Prostřednictvím církve lze získávat plnomocné (i částečné) odpustky i při mnoha dalších příležitostech, které vypočítává Enchiridion odpustků.

Mezi ně například patří:
– buď (a) modlitba růžence
– nebo (b) modlitba křížové cesty
– nebo (c) alespoň půlhodinová adorace před Nejsvětější svátostí
– nebo (d) účast na exerciciích
– nebo (e) alespoň půlhodinové rozjímání a četba Písma svatého
... a další
– plus tři obvyklé podmínky