Rok 2012 v naší farnosti

Pastorační aktivity:
Tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Chrudim, proběhla 7. 1. 2012

V rámci aliančního týdne a týdne modliteb za jednotu křesťanů se uskutečňovaly v jednotlivých kostelech a modlitebnách chrudimských církví ekumenické bohoslužby.

Maškarní karneval pro děti ve Spolkovém domě připravili mladí.

Pobyt dětí v době jarních prázdnin v Jeníkově u Hlinska se tentokrát nesl v duchu detektivního pátrání.

Putovní svatyňka – v týdnu od 19. do 24. 2. putovala po rodinách velká kopie původní schönstattské svatyňky. V rámci farní kavárny pak proběhlo posezení na faře a povídání o schönstattském hnutí zakončené pobožností ve farní kapli.

Pod vedením P. Jiřího Veselého se uskutečnila „Sobota pro chlapy“ – muži vyslechli přednášku, shlédli film a prožili společnou bohoslužbu.

Jako pomoc při uskutečňování postní almužny byly přichystány na postní dobu postní pokladničky. Výtěžek byl věnován na potřeby lidem v nouzi a na farní tábor.

Přednášku Doc. Vladimíra Suchánka „Duchovnost současného světového filmu“ na počátku března zorganizovala ČKA.

Pouť za rodiny a děti naší farnosti do Prahy proběhla v polovině března. Na programu byla mše svatá u Pražského Jezulátka, výstava „Svatá Anežka“ a prohlídka Svatovítského pokladu.

K 5. neděli postní proběhla postní duchovní obnova vedená Mons. Tomášem Holubem.

Úvodní ročník Křesťanské amatérské hokejové ligy (KAHL) se uzavřel 24. 3. na chrudimském zimním stadionu. Po napínavých bojích byly rozděleny medaile, vítězný Biskupský pohár vybojoval domácí tým Klofanů.

„Misijní štrůdlování“ uskutečněné pro záchranu dětí trpících hladem (prostřednictvím Papežských misijních děl) uspořádala Farní charita Chrudim.

21. 4. proběhla významná akce Diecézní setkání ministrantů, kterého se účastnilo 300 ministrantů z královéhradecké diecéze.

Na pěší pouť ke sv. Jiří ke Třem Bubnům jsme se vydali 29. dubna. Mši svatou hudebně doprovázeli mladí z Dolního Újezdu.

Přes nepřízeň počasí jsme též putovali k Panně Marii Pomocnici na Chlumek. Kromě bohoslužby v poutním chrámě a přednášky pana kostelníka Jiráska byla připravena prohlídka zříceniny hradu Košumberk.

Před svatodušními svátky se nabízela modlitba svatodušní novény a modlitební vigilie v kostele sv. Michaela.

Na Den dětí připadla letošní Noc kostelů. Program probíhal v kostele sv. Michaela – vystoupení brněnského herce Miroslava Částka „Každý své břímě aneb Podobenství o dobru a zlu“, v kostele Nanebevzetí Panny Marie – komentované prohlídky kostela pro dospělé zaměřené na vyobrazené světce hlavního chrudimského kostela. Návštěvníci mohli též shlédnout nově vymalovanou farní kapli, kde byla vystavena pověstná chrudimská monstrance. Pro děti bylo připraveno divadelní vystoupení a prohlídka presbytáře vleže. Zájemce o okružní jízdu po okolních kostelech provázel Tomáš Pavlík.

Poslední květnovou sobotu se odehrál výlet po lesích Železných hor pro děti, připravující se na 1. svaté přijímání. Téma výletu: mše svatá. Vrcholem byla bohoslužba sloužená v nádherné přírodě nad řekou Chrudimkou.

Lezecký půlvíkend byl nabídkou mladým, aby zakusili trochu dobrodružství a porovnali své síly s masivem Zkamenělého zámku nedaleko Svratouchu.

3. farní den proběhl na faře a farním dvoře za hojné účasti mladých i starších účastníků. Kromě tradičního posezení u dobrého jídla a pití a popovídání si čekalo na farníky sportovní vyžití na nedalekém hřišti, nejmladší členové farní obce si zahráli hry v klášterních zahradách, následovalo divadelní vystoupení a debata s bohoslovci Vojtěchem Novotným a Petrem Soukalem. Proběhla ukázka „domácího“ pečení hostií.

Na devítidenní letní tábor v překrásném prostředí Lužických hor se tentokrát vypravilo 30 dětí a ocitly se v prvním století po Kristově smrti, v době pronásledování křesťanů římskými císaři.

V neděli 29. července jsme se rozloučili s Otcem Tomášem Kvasničkou. Velký zástup věřících mu vyjadřoval vděčnost za jeho službu ve farnosti.

Pěší pouť od Panny Marie Pomocnice (Chlumku) k Chrudimskému Salvátorovi proběhla již druhým rokem v přátelském duchu a potkali se při ní farníci farností Chrudim a Dolní Újezd.

Salvátorská pouť tento rok nabízela bohatý duchovní program. Ve čtvrtek 9. 8. byli zájemci seznámeni s dějinami chrudimské farnosti. V pátek večer proběhl modlitební Večer chval, v sobotu pak byla možnost společné modlitby nešpor, adorace a uctění obrazu Nejsvětějšího Salvátora.
Následujícího slavnostního dne byl při ranní mši svaté představen farnosti její nový kaplan, otec Štefan Brinda.

Slavnostní mše svatá proběhla od 10 hodin. Poutní bohoslužbu celebroval ThLic. David Bouma, Th.D., hudbou a zpěvem doprovázely spojené sbory a chrámový orchestr.

Mladí naší farnosti se během prázdnin účastnili Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.

V letní sezóně byl kostel Nanebevzetí Panny Marie opět otevřen. Průvodci: Jiří Joska a Miroslava Boržiková.

Na konci prázdnin jsme putovali po rakouských klášterech a navštívili jsme poutní místo Mariazell.

Na začátku října se uskutečnil nejen pro žáčky a jejich rodiče výlet do Toulovcových maštalí s tématem života svatých Konstantina a Metoděje. Formou her se děti přenesly do doby Velké Moravy a přiblížily si život našich věrozvěstů.

S novým školním rokem se též započíná nová aktivita vedená Kateřinou Jirešovou – dětská schola. Děti se pravidelně scházejí ke společnému nácviku chórových zpěvů.

Tradiční misijní neděle se uskutečnila 21. 10. Její výtěžek (28 360 Kč) byl zaslán na projekty Papežského misijního díla.

Poutavá přednáška P. Ladislava Heryána SDB „Ježíšova blahoslavenství“ pořádanou ČKA byla navštívena hojným počtem věřících.

Cyklus přednášek a debat na téma Katechismus katolické církve spolu se setkáním s knězem nově započal koncem října.

V průběhu měsíce října započaly ministrantské schůzky, vedené P. Štefanem Brindou

17. listopadu jsme si připomněli bohoslužbou a slavnostním koncertem výročí 100 let od narození dlouholetého místního regenschoriho Karla Žídka.

V sobotu před Slavností Ježíše Krista Krále jsme putovali s dalšími farnostmi chrudimského vikariátu na Libici.

Poslední den církevního roku se tradičně vyráběly adventní věnce.

Začátkem adventu zavítal do naší farnosti sv. Mikuláš. Pro tuto příležitost si mladí z farnosti nacvičili divadelní vystoupení „Budulínek“.

O víkendu 2. adventního týdne proběhla duchovní obnova s PhDr. Radkem Martinkem.

Poslední roráty letošního roku uzavřela společná snídaně na faře.

Na Štědrý den zavítalo do kostela Nanebevstoupení mnoho návštěvníků, aby načerpali vánoční atmosféru při vánočních zpěvech u stromečku.

Jednou za měsíc bylo setkání pro seniory pod vedením Marie Šmídkové a Petry Pudilové. Na listopadovém setkání proběhla přednáška připravená Diecézním centrem pro seniory Hradec Králové s názvem "Pojďme za hvězdou".

Jednou za měsíc se setkávala skupinka Net for God pod vedením Ing. Vladimíra Neškudly z Hradce Králové.

Liturgická hudba ve farnosti Chrudim 2012 – Tomáš Židek:
Ve farnosti plní liturgickou službu u varhan celkem 4 varhaníci, z toho 2 s profesionální hudební aprobací, 1 by měl v r. 2013 hudební vzdělání uzavřít.

Ve farnosti působí chrámový sbor (cca. 20 členů), sbor Salvátor (18 členů), mužská schola, dětská schola a nonartificiální skupina Hluboké koření.

Chrámový sbor přispěl k liturgii ve farnosti celkem 13x: Zelený čtvrtek, Velký Pátek, Zmrtvýchvstání Páně, Svatodušní svátky, Pouť, Sv. Václav, Výročí K. Židka, Posvícení, Krista Krále, Pohřeb p. Sobotkové, Zádušní mše za E. Beránka, Půlnoční mše sv., Boží hod Vánoční. Figurální latinská mše zazněla pouze jednou (pouť). Orchestr spolupracoval na dvou bohoslužbách. Vedle toho provedl Chrámový sbor také 2 koncerty (1 mimo farnost).

Salvátor zpíval 9 liturgií (často spojený s Chrámovým sborem), včetně Pouchobrad a Kočí). Mužská schola zpívá pravidelně v neděli na ranní mši sv. (ordinárium), dětská schola („scholička“) je v začátku. Hluboké koření zajišťuje hudbu při dětských bohoslužbách, zpívalo také při prvním svatém přijímání, na půlnoční novoroční mši sv. (Tři Bubny), při zpívání koled na Štědrý den i při jiných příležitostech.

Vzhledem k dlouhodobé odstávce varhan bylo uskutečněno jen minimum koncertů:
U sv. Kříže (15. srpna) – benefiční, Slavnostní koncert k výročí K. Židka (17. listopadu) a tradiční vánoční koncerty sboru Salvátor (26. prosince).

Naší farnosti i všem ostatním patří velký dík za důstojné připomenutí 100. výročí narození K. Židka!Ekonomika farnosti a stavební akce:
Pokračovala oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie. Přislíbené dotace ve výši 1 700 000 Kč pokryly opravu sanktusové věžičky (1 000 000 Kč Ministerstvo kultury, program PZAD, 500 000 Kč Město Chrudim, 200 000 Kč Pardubický kraj). Vysoká lešeňová věž byla vztyčena až k vrcholu upravované věžičky. Pracovníci firmy Pario ve spolupráci s pasířem pečlivě obnovili tento nádherný architektonický prvek kostela.

Proběhla i další etapa opravy kostela sv. Marka v Markovicích nákladem 125 000 Kč (100 000 Kč Pardubický kraj, 25 000 Kč farnost).

Pokračovala obnova farní budovy. V únoru firma Kulhavý zhotovila nové jednokřídlové dveře do dvora. Na jaře jsme začali s úpravou sociálního zařízení v přízemí fary. Dále byla vyměněna zbývající část rozvodu ústředního topení po faře. Do farní kaple, kanceláře a opraveného sociálního zařízení byla osazena nová okna. Kapli potom nově vymaloval Josef Koníček. Náročné bourací práce provedli opět obětaví farníci. Farní kancelář byla přemístěna do opravené místnosti, která byla dříve pronajata Dr. Línkové. Náklad na tyto práce činil 477 000 Kč (100 000 Kč Fond solidarity Biskupství královéhradeckého).

K 31. 12. 2012 - v pokladně je zůstatek 1 212 Kč (bez svátečních sbírek).
- na běžném účtu je zůstatek 134 373 KčPoděkování:
- po celý rok jste přispívali do sbírek a dávali jste na potřeby farnosti finanční dary
- velmi jste pomohli při brigádách na faře, ušetřili jsme tím nemalé finanční prostředky
- skupina žen uklízí faru, uklízíte a zdobíte naše kostely
- poděkování patří členům Pastorační a Ekonomické rady za spolupráci a spoluzodpovědnost za naši farnost
- varhaníci nás doprovázeli při bohoslužbách, poděkování chrámovému sboru a sboru Salvátor
- ministranti a akolyté nám pomáhají při liturgii
- poděkování „Hlubokému koření“ za službu při dětských bohoslužbách i při jiných příležitostech
- poděkování katechetům, kteří se věnovali dětem, též Soni Vtípilové, která neúnavně připravovala jarní pobyt, letní tábor a mnohé další aktivity pro děti a mládež
- poděkování manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- též zahradnictví Mikan za květinovou výzdobu kostela Nanebevzetí Panny Marie
- poděkování P. Tomáši a P. Štefanovi, P. Pavlu Hájkovi a pastoračním asistentkám Soně Vtípilové a Petře Pudilové za jejich mnohostrannou a požehnanou službu.

Děkujeme, že jste navštěvovali mše svaté a za farnost se modlili. Děkujeme všem za to, čím jste přispěli k růstu farního společenství, upevnění farní rodiny a Božího království mezi námi.Udílení svátostí:
V roce 2012 bylo v naší farnosti pokřtěno 29 dětí (12 chlapců, 17 dívek) a 4 dospělí.

3. června proběhlo první svaté přijímání 18 dětí. Slavnostnímu setkání s Kristem v Eucharistii předcházelo přijetí svátosti smíření.

Církevní sňatek uzavřelo 7 párů.

Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 35 bratřími a sestrami. Byli to: Marie Dufková, Klára Kolářová, Ing. Ludmila Vaňkátová, Jiří Slavíček, Helena Bočková, Libor Doležal, Blažej Tománek, Jolana Plačková, Josef Hájek, Josef Kořenek, Zdeňka Křehulová, Alena Veselá, Stanislava Makarová, Oldřich Bejr, Olga Krampotová, Josef Šafařík, Marie Zitová, Ing. Antonín Boháč, RNDr. Josef David, Josef Písař, Lubomír Jiráček, Marie Mikulášková, Bohuslava Vokáčová, Břetislav Švadlenka, Ludmila Spilková, Antonín Klimenda, Vlastimil Soudek, Miloslava Křivská, Marta Sobotková, Josef Zrůst, Marie Němečková, Helena Búžiková, Marta Walterová, Anna Vaníčková, Václav Chvojka.