Zápis ze setkání Pastorační rady

Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti dne 27. 8. 2013


Přítomni: P. Jiří Heblt, P. Štefan Brinda Josef Boháč, Josef Drahokoupil, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Tomáš Pavlík, Petra Pudilová, Petr Soukal, Marie Šmídková, Soňa Vtípilová, Dana Zelená

Omluveni: P. Pavel Hájek, Tomáš Židek

Program:

1. Reflexe pastoračních aktivit
- PR předloženy otázky pro reflexi pastoračních aktivit, odpovědi a podněty možno zaslat e-mailem nejpozději do příštího setkání PR
- rozmyslet do příštího setkání PR, zda je vhodné uspořádat mezi farníky anketu, která by reflektovala názory farníků na pastoraci ve farnosti
- programy setkávání a zápisy PR se budou zveřejňovat na nástěnce v kostele a na farních stránkách
- termín setkání PR bude oznamován v ohláškách

2. Dětská bohoslužba
- Projednávána otázka přesunu dětské bohoslužby na neděli s frekvencí 1x za měsíc.
- Členové se vyjádřili v poměru pro : proti - 7:4, návrh na zachování frekvence 1 x za 14 dní, s tím, že 1 z těchto bohoslužeb by se přesunula na neděli a 2. zůstala na úterý
- Věc bude prodiskutována ještě s Hlubokým kořením

3. Katechismus katolické církve – setkání s knězem
- Návrh na snížení frekvence setkávání (1 za měsíc), účastníci by preferovali setkávání 1x za 14 dní
- Domluví se na 1. setkání
- Návrh na oznamování témat dopředu

4. Termín Mikulášské besídky
- Bude konzultován s mládeží
5. Různé

MISIJNÍ KALENDÁŘE: návrh přivézt 10 ks Misijních kalendářů a nabídnout je ke koupi v kostele.

SBÍRKA NA BARBORU PEKÁRKOVOU: návrh na uspořádání dveřní sbírky na Barborku Pekárkovu; zamítnuto; zájemci o finanční pomoc mohou posílat peníze na účet, akce sběru víček byla míněna spíše jako podpora morální

VĚŠÁKY: návrh na nákup nových bytelných věšáků na faru

p. BLAŠČUR: návrh popřemýšlet, jak pomoci p. Blaščurovi

Termín příštího setkání PR: 15. 10. 201328. 8. 2013
Zapsala Soňa Vtípilová