Sbírka na církevní školství

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v královéhradecké diecézi.

V naší diecézi máme 8 církevních škol a školských zařízení:
2 mateřské školy – v Hradci Králové a Kutné Hoře
2 základní školy – v Hradci Králové a Borohrádku
3 gymnázia – v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči
1 dívčí internát – v Hradci Králové
Tyto školy navštěvuje více než 1300 žáků a studentů.

Církevní školy jsou financovány dotacemi z MŠMT, ale tato dotace bohužel nepokrývá dostatečně jejich potřeby. Je smutnou skutečností (kterou ve své zprávě zmiňuje i Česká školní inspekce), že na církevních školách jsou dlouhodobě podhodnoceny mzdy, přesto učitelé pracují s obrovským nasazením a úctou ke svému poslání. Stále ještě nemáme dostatečné vybavení moderní technikou a pomůckami a školní budovy nejsou v ideálním stavu... Přesto však mají naše školy velké přednosti, kvůli kterým je rodiče vyhledávají a své děti svěřují do naší péče. Vstřícná atmosféra, bezpečné prostředí, snaha vychovávat žáky s důrazem na křesťanské principy a předávání morálních hodnot, bez nichž by naše společnost nemohla fungovat – to se od nás očekává a to také chceme naplňovat. Bez dostatečného materiálního zázemí by však nemohly být tyto cíle naplněny – proto jako každoročně i letos prosíme o finanční příspěvek, který pomůže školám chybějící prostředky získat.

Při této příležitosti mnohokrát děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 750.000,- Kč. Z této částky bylo mezi jednotlivé školy v diecézi rozděleno téměř 450.000,- Kč, z nichž byla financována např. obnova školního hřiště na gymnáziu v Hradci Králové, nákup učebnic a vybavení odborné učebny hudební výchovy na gymnáziích ve Skutči a Kutné Hoře, nábytek a hračky pro novou školku v Kutné Hoře, či pedagogická asistentka pro žáky se zvláštními potřebami na ZŠ v Borohrádku. Zbývajících 300.000,- Kč použilo Biskupství královéhradecké na nezbytné opravy školních budov, mimo jiné byla letos vyměněna okna na gymnáziích v Hradci Králové a ve Skutči.

Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve Vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

P. Karel Moravec
biskupský vikář pro církevní školství

+ Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký
Sbírka na církevní školství
Pozn.: Způsob přispění může být i složenkou, převodem z účtu, nebo osobním předáním do pokladny na Biskupství královéhradeckém. Další informace poskytne Mgr. Stanislava Kučerová, odbor církevního školství, tel. 739 344 697, e-mail: kucerova@bihk.cz.