Pastýřský list k jubilejnímu roku 2014

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

v příštím roce uplyne 350 let od založení naší diecéze. Prosím Vás, abyste tomuto výročí věnovali pozornost, a to hlavně jeho duchovní rovině – chceme Bohu společné děkovat za to, že nám dává živou a stabilní místní církev, kterou žádné zvraty dějin nedokázaly odradit od hlásání Kristova Evangelia. Zároveň je to příležitost ptát se, jak z těchto bohatých duchovních plodů dnes těžíme my a co k nim svou vlastní službou přidáváme; co k nim máme a můžeme přidávat.

Přeji si, abychom při tom kladli zvláštní důraz na duchovní povolání, která jsou výrazem živého společenství církve a zároveň nutným předpokladem jejího dalšího života a růstu. Tímto proto vyhlašuji jubilejní rok 2014 diecézním Rokem povolání. Pamatujme na to především ve svých modlitbách, právě ony jsou účinnějším nástrojem, než si někdy myslíme.

Tímto listem Vás chci také srdečně pozvat k zahájení jubilejního roku při Mši svaté o Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2014 ve 14 hodin v katedrále. Diecézi při ní zasvětíme Panně Marii, jejímu Neposkvrněnému Srdci, podobně, jak to letos v říjnu učinil pro celý svět Svatý otec František. Při té příležitosti diecéze dostane také nový znak, v němž holubici Ducha Svatého dopiní písmeno M, symbol jména Panny Marie.

Přímo tím navážeme na tradici mariánské úcty, kterou královéhradecká diecéze v minulosti vynikala. Panně Marii jako Královně nad všemi patrony ji zasvětil můj předchůdce biskup Tobiáš Jan Becker přesné před třemi sty lety. Právě on nechal postavit biskupskou rezidenci v Hradci Králové, nad jejíž hlavní vchod umístil sochu Panny Marie v téměř životní velikosti. Matce Boží tehdy svěřil svou diecézi i svůj dům.

Vedeni mateřskou přímluvou a příkladem Panny Marie snažme se v tomto jubilejním roce zřetelněji a důsledněji odpovídat na svá jednotlivá povolání v rodinách, v manželství, ve farnostech, v kněžské a řeholní službě, ve společenství křesťanů i v okolním světě. A zvlášť se přimlouvejme modlitbou, poutěmi, eucharistickou adorací a oběťmi, z nichž mají mimořádnou hodnotu oběti starých, trpících a nemocných, za nová povolání duchovní, která tolik potřebujeme. Zejména mladým lidem vytvářejme prostředí, v němž budou nacházet povzbuzení a odvahu pro závažná a odpovědná rozhodnutí, jak naložit se svým životem.Dobu adventní, která dnes začíná, využijme jako přípravu na tento mimořádný rok. Všem farnostem a jejích duchovním správcům dávám na každou z adventních nedělí, respektive týdnů, k meditaci následující témata:

První neděle
„Ježíš nařekl: ‚Jdi‘, ale ‚Jděte‘. Jsme posláni společně.“
Svatý otec František, homilie na závěr Světových dní mládeže v Riu de Janeiru, červenec 2013$

Druhá neděle
„Když vás vyzývám, abyste se stali svatým, žádám po vás, abyste se nespokojovali s druhořadými volbami.“
Svatý otec Benedikt XVI. k mladým, Londýn, září 2010

Třetí neděle
„Maria je velká právě proto, že nechce udělat velkou sebe, nýbrž Boha.“
Encyklika Deus Caritas Est, 41.

Čtvrtá neděle
„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marií."
Mt 1,20Celému našemu společenství místní církve ze srdce žehnám z mariánského domu při katedrále Svatého Ducha.

Váš biskup
+ JanV Hradci Králové o Slavnosti sv. Klementa I., hlavního patrona diecéze, 23. listopadu 2013