Rok 2013 v naší farnosti

Pastorační aktivity:
- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka
- v rámci Roku víry jsme ve spolupráci s Městem Chrudim pořádali přednášky – v únoru s režisérem Jiřím Strachem, v srpnu s prof. Piťhou, v září s historikem Petrem Polehlou a v říjnu s K. Lachmanovou
- proběhly dva Večery chval, v dubnu u sv. Michaela, který zpěvem doprovodili mladí z Mladočova a o pouti v kostele sv. Kateřiny, kde zpívaly chrudimské maminky
- v dubnu měl zde v kostele koncert Jiří Černý, který potom vedl Sobotu pro chlapy
- proběhla již tradiční Noc kostelů
- 23. 6. jsme uspořádali již 4. farní den
- začátkem prázdnin jsme se vydali na zdařilé cykloputování po Rakousku. Před ním jsme několik nedělí trénovali na našich cyklostezkách a vzájemně se poznávali. Ke sportovním aktivitám patří také 17. 11. výstup na Sněžku, kterou jsme zdolali i přes nepřízeň počasí
- v letní sezóně byl opět otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost
- k salvátorské pouti jsme připravili doprovodný program – přednášku prof. Piťhy, Večer chval, zpívané nešpory. Slavnostní poutní bohoslužbu celebroval Mons. Tomáš Holub
- proběhla postní duchovní obnova pod vedením P. Ladislava Heryána a adventní duchovní obnova
s P. Tomášem Mlýnkem, ve Slavoňově byla s P. Jiřím duchovní obnova maminek
- se začátkem školního roku slavíme mimo úterní dětskou mši také nově jednu nedělní mši svatou v měsíci jako dětskou
- pokračovaly večerní adorace v kapli na faře a také celodenní adorace na první pátek
-společně jsme vili adventní věnce, tentokrát poprvé ve spolupráci s nově vznikajícím Dobrovolnickým centrem při Farní charitě Chrudim
- nadále vychází farní občasník Salvátor – za rok 2013 vyšla 4 čísla
- modlíme se ve farnosti živý růženec
-schází se skupinka kolem Net for God, senioři, Večeřadlo Panny Marie, maminky a společenství manželů, také se setkáváme nad katechismem
- nabízíme k prodeji knihy s křesťanskou tematikou

Poutě:
- v dubnu jsme uskutečnili pouť rodin s dětmi do semináře za našimi bohoslovci Petrem a Vojtou. Navštívili jsme seminář, katedrálu a Národní technické muzeum. S kluky jsme se v srpnu rozloučili, ve studiu pokračují v Římě
- začátkem června jsme jeli společně se členy spojených chrámových sborů na dvoudenní pouť
do slovenského Šaštína, kde sbory doprovodili mši svatou a také na Velehrad
- dvakrát jsme putovali ke sv. Jiří ke Třem Bubnům, tradičně na svátek sv. Jiří a potom v říjnu na růžencovou pouť spojenou se žehnáním obnovené sochy Panny Marie
- v červnu putovali senioři do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích
- v říjnu jsme v počtu 35 farníků putovali do Svaté země

Děti a mládež:
- 19. 1. proběhl ve Spolkovém domě karneval pro děti
- o jarních prázdninách jsme s dětmi prožili týden v Bartošovicích v Orlických horách
- pro děti byla v sobotu 4. května celodenní hra, v červnu rodičovský vodácký půlvíkend na řece Orlici a v sobotu 28. září společný výlet
- mládež mohla strávit společné chvíle při putovním táboře a potom i s dětmi z farnosti na letním táboře ve Svratouchu
- někteří se také zúčastnili Světového setkání mladých se Sv. Otcem v Rio de Janieru
- malé děti se setkávaly na svém spolčínku a zpívají ve scholičce pod vedením Kateřiny Holé
- konala se tradiční Mikulášská a zpívání u jesličekStavební akce a ekonomika farnosti:
Z vlastních zdrojů:
- byla vymalována chodba fary (toto sponzorsky zajistil pan Koníček), v sále máme nová kamna, v kapli koberec. Do kostela byly pořízeny nové sedáky na lavice, zde v kostele byla opravena světla a hromosvody, byly opraveny poškozené kněžské hroby u sv. Václava. Výdaje za toto celkem činily 149 579 Kč (lešení 15 000 Kč, kamna 41 720 Kč, koberec 5 114 Kč, sedáky 21 445, elektro 55 300, hroby 6000, sloupek Michael 5 000).

Z dotací:
- pokračuje oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie (letos zde byly provedeny práce za 1 430 000 Kč), která je plně hrazena z dotačních programů Ministerstva kultury (730 000 Kč), Pardubického kraje (200 000 Kč) a Města Chrudim (500 000 Kč).
Pokračuje oprava kostela sv. Marka v Markovicích, v Kočí byl proveden nátěr střechy kostela a podán projekt na odvodnění a opravu omítek a malby do Programu záchrany architektonického dědictví. Také zde bylo vyměněno zabezpečovací zařízení. Celkem jsme proinvestovali z dotací 1 965 776 Kč, vlastní podíly k těmto akcím činily 60 776 Kč (bez NPM).

Na pojišťovnu jsme hlásili 7 škodních událostí na našich kostelích, z toho 5 v souvislosti s letní bouřkou 29. 7. Celková částka 232 504 Kč, naše spoluúčast činila 18 500 Kč.

K 31. 12. 2013
- pokladně je 4 446 Kč
- na běžném účtu 403 009 Kč (bez zaplacení opravy hřbitovní zdi a bez svátečních sbírek)
- zůstatek finančních prostředků celkem 407 455 Kč
- nemáme žádné dluhy a nedoplatkyPoděkování:
- po celý rok jste přispívali do sbírek a dávali jste na potřeby farnosti finanční dary
- pomáhali jste při brigádách
- uklízíte naše kostely a faru
- poděkování patří členům Pastorační a Ekonomické rady za dobrou spolupráci
- poděkování manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- akolyté a ministranti nám pomáhají při liturgii
- poděkování patří regenschorimu p. Tomáši Židkovi a ostatním varhaníkům, kteří doprovázeli bohoslužby, také chrámovému sboru a sboru Salvátor
- poděkování „Hlubokému koření“ za mnohostrannou službu ve farnosti
- poděkování katechetům, kteří se věnovali dětem, též Soni Vtípilové, která neúnavně připravovala aktivity pro děti a mládež
- též zahradnictví Mikan, které celý rok sponzorsky zajišťuje květinovou výzdobu kostela a cukrárna Libuše, sladký sponzor farních akcí
- poděkování P. Štefanovi
- poděkování pastoračním asistentkám Petře Pudilové a Soni Vtípilové
- děkujeme, že jste navštěvovali mše svaté a za farnost se modlili
Děkujeme všem za to, čím jste přispěli k upevnění farního společenství, upevnění farní rodiny a růstu Božího království mezi námi.Udílení svátostí:
Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 29 osob (14 chlapců a 15 dívek).
Církevní sňatek zde uzavřelo 7 párů.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 13 bratřími a sestrami.
Byli to: Jaroslav Štrunc, Jaroslava Kořenková, Katarina Horvátová, Ing. Josef Paulů, Eliška Benešová, Vladimír Meduna, Margita Karvaiová, Libuše Holcová, Zdeňka Vašková, Marie Petržílková, Ján Pastirík, Libuše Matějková a Josef Kučera.