Biblické texty – Boží slovo

1) Př 4,10-13;20-22
Představ si Boha jako svého milujícího Otce, který chce, abys byl navěky šťasten a který pro tebe napsal knihu pro tvé vedení a povzbuzení, zvlášť pro tebe.

2) Žl 119,1-16
Vžij se do radosti žalmisty, který chválí Pána za jeho zákony.

3) Jan 14,21-24
Jaký tu nacházíš vztah mezi láskou k Bohu a zachováváním jeho přikázání? Milujeme opravdu Ježíše, když ho neposloucháme? Jak ho můžeme poslouchat, když neznáme Písmo?

4) Joz 1,5-9
Bůh vede i tvé kroky svým slovem.

5) Mt 4,1-11
Přemýšlej nad mocí Písma. Všimni si, jak ďábel používá Písma, aby zkoušel a chytil Ježíše do léčky. Sleduj, jak Ježíš používá pravého významu Písma, aby ďábla odehnal.

6) Řím 15,4
Uvažuj nad tím, že slova Starého i Nového Zákona jsou platná dnes tak, jako před staletími, kdy bylo psáno. Bůh ani jeho plán s člověkem se nemění.

7) Kol 3,12-17
Rozjímej nad tímto portrétem křesťanského života. Uvažuj nad veršem 16 a podívej se , jak je slovo Kristovo středem života křesťana.