Biblické texty – Modlitba

1) Mt 6,9-13
Modlitbě Páně se říká dokonalá modlitba. Pročti si ji několikrát, zamysli se nad každou větou nebo dokonce slovem.

2) Mt 11,28-30
Ježíš chce, abys k němu volal v těžkostech. Chce tě utěšit. Chce vzít tvé břemeno na sebe. Děkuj mu za jeho službu lásky a pak mu dej to, co tě tíží.

3) 2 Kor 5,6-19
Jednou budeme s Ježíšem v ráji. Nyní jsme s ním spojeni vírou. Modli se za svou víru, aby rostla.

4) Mk 14,32-42
Uvažuj nad třemi apoštoly. V nejtěžším okamžiku Ježíšova života usnuli. Vytrváš v modlitbě i když se ti nechce?

5) 1 Král 19,9-13
Kde se setkáváme s Bohem? Jenom v ohni a zemětřesení? Nebo můžeme prožít Boží přítomnost v tiché chvíli modlitby?

6) Mt 7,7-11
Věříme, že Bůh slyší všechny naše modlitby? Nedostaneme-li přesně to, co žádáme, můžeme mít jistotu, že nám Bůh dává něco lepšího? Je Bůh štědřejší a miluje nás víc než naši rodiče?

7) Ex 34,29-35
Naše modlitba je setkání s Bohem. Jak mohou naše skutky a naše slova „zářit“ po tomto setkání, aby lidé věděli, že jsme hovořili s Bohem? Jak může pravidelná modlitba změnit náš každodenní život?Biblická čtení k tématu: „Modlitba II.“
1) Ex 17,8-13
V úryvku nechceme vidět „svatou válku“, ale jakýsi obraz pro přímluvnou modlitbu. Vzpomeň si na ty, kdo v tvém okolí s něčím bojují a chvíli se za ně přimlouvej.

2) 1 Sam 1,9-17
Příklad úpěnlivé modlitby. I my můžeme před Bohem „vylévat“ své srdce.

3) Neh, 8,1-8
Předčítání Božího slova může být i pro nás cestou klanění se Bohu.

4) Žl 51
Zde je příklad kající modlitby. Kdo z nás nepotřebuje prosit o Boží smilování?

5) Žl 91
Nikomu z nás se nevyhýbá nebezpečí. Tento žalm je modlitbou, ve které hledáme bezpečí u Boha.

6) Lk 1,46-55
Zde je modlitba chvály. Maria chválí Hospodina za svůj život. I my se můžeme modlit tuto modlitbu nad svým životem.

7) Řím 8,26-30
Nemůžeme se modlit bez Ducha svatého. Pros ho, aby tě vedl v modlitbě, aby ti přicházel na pomoc v tvé slabosti.