Nástěnka 2014 - Rodina

Musíme si povědět jasně a prostě, že se navzájem velmi potřebujeme a že naši lásku potřebují naše děti.

Abychom pochopili vazbu mezi dítětem a matkou, museli bychom znát ještě roli manžela, otce dítěte. Vztah matky k dítěti podstatně souvisí s jejím vztahem k manželovi. Je-li citový svazek s manželem slabý, hledá matka citovou náhradu v dítěti. Silné manželské pouto a pocit bezpečí, který z něj vzniká, způsobuje, že vztah k dítěti je nesen nejen láskou, péčí a oddaností, ale také citovou nezávislostí. Matka nemůže žít především pro dítě. Matka-žena musí žít především pro svého muže. Teprve láska k muži a mužova láska k ní z ní dělá dobrou matku. Matka se tedy musí postarat, aby do vztahu k dítěti postupně zapojila také manžela-otce. Tak mu usnadní také navázání hlubokého vztahu k dětem. Dítě je plodem lásky matky a otce. Může se dobře rozvíjet jen tehdy, když se podílí na jejich vzájemné lásce.
(Józef Augustyn: Kdo je můj bližní?, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997)


Hledíme-li na Svatou Rodinu, upoutává nás jednoduchost života, který vede v Nazaretu. Je to příklad, který velice prospívá našim rodinám a pomáhá jim stávat se stále více společenstvím lásky a smíření, kde se zakouší něha, vzájemná pomoc a vzájemné odpuštění. Připomeňme si tři klíčová slova pokojného a radostného života v rodině: s dovolením, děkuji, promiň. Rodina, ve které se namísto neomalenosti žádá o dovolení, namísto sobeckého jednání se děkuje a ve které ten její člen, který zjistí, že učinil něco nepěkného, umí požádat o odpuštění, taková rodina potom žije v pokoji a radosti. Pamatujme si tato tři slova: s dovolením, děkuji a promiň.
(papež František)


Modlitba matky
Pro nezamhouřené noci dej mi, Pane, sílu,
pro uspěchaná rána dej mi, Pane, trpělivost,
pro stále stejné dny dej mi, Pane, vděčnost,
pro mé ukřičené děti dej mi, Pane, radost,
pro mého unaveného muže dej mi, Pane, lásku
a pro mé sobecké srdce dej mi, prosím, pokoru,
ať smím být tvým nástrojem pokoje.
(www.modlitba.cz)


Óda na tchyni
Díky, že mě necháš topit se ve špinavém prádle a nekomentuješ to!
Díky, že se nesnažíš to prádlo prát.
Dík, že když mám všude nádobí a hrnce,
dokážeš se na to vykašlat.

Dík, že i když jsi lautr jiná ženská, než jsem já,
a máš ve svých věcech systém a řád,
i když novou pohovku ti matlá moje dítě,
nezačínáš hystericky řvát.

Děkuji, že i když jsem si přivlastnila tvého syna,
nesnažíš se zpátky si ho brát.
A i když s tebou někdy v něčem nesouhlasím,
zůstáváš jak jistota blízko stát.

Já mám spoustu chyb a ty to víš,
mlčíš, ale už mnohému rozumíš.
Je to věc má a mého muže
a do našich problému jen Pán Bůh může.
(http://paluska.signaly.cz)


Desatero otce
Slyš ty, jenž se chceš nazývat otcem. Hospodin Bůh je jediným otcem. Od něj se budeš učit otcovství a vždy budeš takovým otcem, aby i tvůj syn, když tebe před sebou vidí, nemusel se svého Boha stydět nazývat svým otcem.

1. Ve velikost a jedinečnost svých dětí věřiti budeš.

2. Jejich jméno bude pro tebe svaté. Nebudeš je nikde snižovati, přezíravě o nich mluviti, jejich neúspěchy nebo slabé stránky zveřejňovati.

3. Pomni, abys čas dětí světil. Tento čas bude ti svatý. Je dost jiného času na práci, na odpočinek, na televizi, internet i noviny, na přátele obchodní i soukromé. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo nevyhradí čas dětem nebo tento čas znesvětí.

4. Cti syna svého i dceru svou, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

5. Nezabiješ. Nebudeš své dítě týrat. Nebudeš jej dráždit, ani jej snižovat, ani ponižovat. Nebudeš jakkoliv zneužívat své převahy nad ním. Nebudeš žádné své dítě upřednostňovat.

6. Nepohoršíš své dítě ani řečí, ani skutkem. Nebudeš před ním snižovat druhé pohlaví ani vztah muže a ženy, protože Hospodin, tvůj Bůh, stvořil člověka jako muže a ženu, oba miloval a miluje a jejich vztahu požehnal.

7. Majetek a soukromí tvého syna a dcery je nedotknutelné. Neporušíš jejich soukromí, aniž svévolně do něj vnikneš. Jen oni sami mají právo dát ti do něj nahlédnout.

8. Nepromluvíš křivého svědectví před svými dětmi. Budeš je učit úctě k celé pravdě. Budeš je učit pravdu hledat, pravdu mluvit a pravdu celým svým životem žít. Ty sám budeš jim vzorem.

9. Nebudeš dychtit po jiných dětech, nebudeš je na úkor svých dětí vychvalovat, se svými dětmi srovnávat a za vzor a příklad je dávat. Tebe Bůh poslal k tvým dětem; jejich velikost budeš hledat a nalézat.

10. Aniž budeš druhému otci závidět jeho situaci, jeho možnosti, jeho majetek a vůbec cokoliv, co Bůh dal tvému bližnímu. Tobě dal Hospodin všechno, co potřebuješ k tomu, aby ses stal řádným otcem tvých dětí.

Hospodin Bůh ať je ti vzorem a pomocníkem, protože on je otcem otců, otcem všech a v něm všechno otcovství nachází svou plnost na věky. Nezapomínej, že Hospodin je i tvým otcem i otcem tvého syna i otcem tvé dcery.
(Josef Hes: (Z)povídačky, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1999)


Modlitba manželů
Pane, není to jednoduché, když jsme tak každý jiný, a přesto tak blízko máme spolu žít. Dříve to bylo fascinující a napínavé. Dnes je to často únavné a mrzuté. Jsou situace, kdy svému manželovi/své manželce nerozumím.
Někdy trpíme jeden druhým. Působíme si bolest a žijeme, jako by zde ten druhý nebyl, nehledáme už cestu k sobě.
Pane, chtěl bych přestat s nářkem a se stížnostmi, přestat s výčitkami, přestat obviňovat. Pane, pomoz mi, sebrat síly a znovu začít.
Ty jsi ten třetí v našem vztahu, do kterého jsi vstoupil prostřednictvím svátosti manželství. Ty jsi se připojil k nám. Ve znamení kříže s námi neseš zkoušky všedního dne. Pomáháš nám zvládnout hodiny osamocení a zklamání, aniž bychom zatrpkli.
Pane, když ty s námi zůstaneš, pak zvládneme těžkosti, najdeme opět cestu k sobě, potom se budeme vždy znovu učit dívat se na slabosti a chyby druhého očima lásky.
Pane, zůstaň s námi.
Dej, ať se rány našeho vztahu uzdraví větší vzájemnou láskou. Pomoz nám zvítězit nad odcizením se jeden druhému a místo toho si opět dělat radost.
Amen.
(www.modlitba.cz)