O odpustcích

Co to jsou odpustky?
(z Katechismu katolické církve, dále KKC, články 1471–1479)

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých. (...) Každý věřící může získat odpustky buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy. (KKC 1471)

Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života; být zbaven věčného života se nazývá „věčný trest“ za hřích.

Na druhé straně každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest“ za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého očištění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest.
(KKC 1472)Jaké jsou tři obvyklé podmínky?
– svátost smíření (věřící ji nemusí přijmout přesně v den, kdy chce získat odpustek)
– svaté přijímání
– modlitba na úmysl Svatého otceOdpustky v „dušičkovém týdnu“
Odpustky jsou přivlastnitelné duším v očistci.

1. listopadu (odpoledne) a 2. listopadu (celý den)
– při návštěvě kostela
– modlitba Páně
– Vyznání víry
– tři obvyklé podmínky

denně 1. až 8. listopadu
– při návštěvě hřbitova
– modlitba za zemřelé
– tři obvyklé podmínky

denně 25. října až 31. října
(pouze pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou využít obvyklý čas od 1. do 8. listopadu, platí v letech 2012–2019)
– při návštěvě hřbitova
– modlitba za zemřelé
– tři obvyklé podmínkyOdpustky při jiných příležitostech
Prostřednictvím církve lze získávat plnomocné (i částečné) odpustky i při mnoha dalších příležitostech, které vypočítává Enchiridion odpustků.

Mezi ně například patří:
– buď (a) modlitba růžence
– nebo (b) modlitba křížové cesty
– nebo (c) alespoň půlhodinová adorace před Nejsvětější svátostí
– nebo (d) účast na exerciciích
– nebo (e) alespoň půlhodinové rozjímání a četba Písma svatého
... a další
– plus tři obvyklé podmínky